Nyheter

MILSA- ett nytt flyktingmottagande

Mångfalden – en viktig resurs för Skånes utveckling

I Skånes befolkning finns rötter i sammanlagt 193 länder vilket skapar en global kontext för Skåne. Hur vi tillvaratar mångfalden som en resurs utgör är en nyckelfråga för Skånes utveckling. Etableringen i samhället försvåras dock av att hälsan försämras hos många nyanlända flyktingar efter en tid i Sverige. Detta kan bland annat bero på brist på kunskap om det nya samhället, traumatisering eller ett upplevt utanförskap. Genom att arbeta tidigt i samverkan utifrån ett brett hälsoperspektiv kan smartare lösningar uppstå som ökar möjligheterna till en snabbare etablering.

Arbetet i MILSA, en forskningsbaserad stödplattform för migration och hälsa, har gett goda resultat för att lägga en grund för en hälsofrämjande etablering för nyanlända flyktingar i Skåne! MILSA har bidragit med ny och viktig kunskap som bland annat innebär att alla nyanlända flyktingar får samhälls- och hälsokommunikation på det egna språket samt möjligheter till ett aktivt deltagande i föreningslivet!  MILSA har uppmärksammats såväl nationellt som internationellt, genom till exempel WHO:

“MILSA has made a significant contribution in a field where much research is still needed in order to improve policymaking”

Dr. Santino Severoni, Regional koordinator för Migration och hälsa, WHO Europa

Ett flyktingmottagande baserat på behov och möjligheter

MILSA utgör en del av Partnerskap Skåne som är en plattform och en stödstruktur för samverkan och utveckling inom integrationsområdet. I Partnerskap Skåne samverkar ett 50-tal kommuner, offentliga organisationer och lärosäten sedan 2009 för att utveckla integrationsprocessen. Partnerskap Skåne ska bidra till ett Skåne som erbjuder framtidstro och livskvalitet och som är globalt attraktivt genom att Skåne tillvaratar den mångfald som finns i regionen. En viktig utgångspunkt för partnerskapet är att en hållbar samhälls- och integrationsutveckling förutsätter att människor får tillgång till sammanhang där delaktighet och tillit skapas. Detta kan exempelvis ske genom delaktighet i föreningslivet. Principerna för Partnerskap Skåne är att arbetet utgår från behov hos målgruppen och att arbetet bygger på kvalitet, respekt, dialog, öppenhet och insyn. Arbetet utgår även från behovet av samverkan mellan olika samhällssektorer och bygger på långsiktighet och möjlighetsperspektiv.

Partnerskapet Skåne står på tre ben:

Region Skåne och Länsstyrelsen har ingått en överenskommelse om gemensam finansiering för Partnerskap Skånes grundverksamhet.

Konkreta exempel på insatser inom MILSA

MILSA har bland annat tagit fram rekommendationer för förebyggande hälsokommunikation som en del av programmet för etablering i Sverige. MILSA genomför också just nu en omfattande hälsoenkät bland de flyktingar som kommer till Skåne.  Resultatet av denna förväntas bidra till ny och viktig kunskap till hela mottagnings- och etableringssystemet.

Arbetet i MILSA finns nu presenterat i en antologi som du kan ladda ner här.

Arbetet i MILSA leds gemensamt av Malmö Högskola och Länsstyrelsen samt av en styrgrupp med representation av ingående parter, däribland Region Skåne.

Partnerskap Skåne en del i den Regionala utvecklingsstrategin

MILSA är en del i Partnerskap Skåne, där ett 50-tal kommuner, offentliga organisationer och lärosäten sedan 2009 samverkar för att utveckla integrationsprocessen. Partnerskap Skåne är en del av den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och den Regionala överenskommelsen (RÖK) om samverkan kring asylsökandes, nyanlända flyktingars och andra invandrares etablering i Skåne. Partnerskap Skåne är även kopplad till Överenskommelsen mellan Region Skåne och idéburen sektor och till olika nationella utvecklingsorgan.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Skapa förutsättningar för att alla ska ha makt att forma sitt eget liv Ställningstagande: Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet