Nyheter

Bostadsfrågan i fokus

Ny rapport om bostadsmarknadens drivkrafter

Region Skåne och Sveriges byggindustrier Syd arbetar just nu på en rapport om bostadsmarknadens drivkrafter inom ramen för skånskt bostadsnätverk. Rapporten och dess resultat kommer att presenteras den 6 juli under ett frukostmöte på Sjöbergs bakgård i Almedalen och på Mötesplats Skåne den 19 augusti. Att planera för och bygga bostäder är en komplex process med många inblandade aktörer, såsom kommuner, exploatörer, bostadsföretag, mäklare och långivare. För att kunna öka bostadsbyggandet och nå en balans på bostadsmarknaden är det avgörande att det finns en gemensam kunskapsgrund att stå på och att det finns en insikt och en förståelse för varandras roller och förutsättningar. Fokus på rapporten ligger på bättre kunskap om bostadsmarknadens drivkrafter. Vilken bild aktörerna själva har av vad som påverkar byggandet och vad som ligger till grund för deras agerande lyfts fram. I arbetet har information hämtats både från aktuell forskning och samtal med representanter som är verksamma på bostadsmarknaden i Skåne.

​ Skånskt bostadsnätverk fortsätter att utvecklas

”Vi bygger Skåne” är ett nytt samverkansprojekt inom ramen för Skånskt bostadsnätverk med syfte att öka bostadsbyggandet i Skåne. Bakom projektet står Region Skåne, Sveriges byggindustrier Syd och ett antal andra partnerföretag. Skånskt bostadsnätverk bildades 2014 på initiativ av Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne. Syftet var att tillsammans med bostadsmarknadens aktörer genom ett aktivt agerande arbeta för att öka bostadsbyggandet i Skåne och medverka till en mer balanserad bostadsmarknad. Det finns nu önskemål från offentliga sidan och från det skånska näringslivet, främst byggbranschen, att Skånskt bostadsnätverk utvecklas vidare och går in i nästa fas för att kunna åstadkomma konkreta resultat. Arbetet syftar direkt på att nå målet i den regionala utvecklingsstrategin om att 6000 bostäder ska byggas per år, med en allsidig sammansättning vad gäller upplåtelseformer, storlek och hustyper. Ambitionen är att nå minst 7000 bostäder för att möta den ökade efterfrågan på bostadsmarknaden.

Förslaget är i ett projekt under en avgränsad tid och med en separat budget tillsammans växla upp arbetet inom Skånskt bostadsnätverk. Syftet med samverkansprojektet Vi bygger Skåne är att genom gemensamma krafter i form av personella och ekonomiska resurser öka bostadsbyggandet i Skåne och det på ett långsiktigt hållbart sätt. Genom att Region Skåne går in i ett gemensamt projekt med det privata näringslivet möjliggörs gemensamma åtaganden och ageranden med mer engagemang och större kraft.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Utveckla möjligheten att bo och verka i hela Skåne Ställningstagande: Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur