Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor

Skåne har goda förutsättningar att bli en hållbar tillväxtmotor med bra internationellt anseende. Vi har ett gott geografiskt läge i Öresundsregionen och norra Europa, med Köpenhamn som närmaste granne.

Skåne ligger i korridoren mellan Tyskland, Danmark, Norge och norra Sverige. Med närheten till en stor internationell flygplats och med bättre tågkommunikationer år 2030 ökar våra tillväxtmöjligheter ytterligare. Och Skånes alla invånare som har en internationell bakgrund skapar en global kontext för Skåne.

Skåne är en kreativ mötesplats för människor med olika bakgrund och kompetens, en kulturell smältdegel för nya idéer och lösningar. Detta sociala, entreprenöriella och kulturella kunskapskapital är en stark platt- form för hållbar tillväxt och utveckling. Skåne har en ung och växande befolkning. Här finns lust och lekfullhet, skaparkraft och utvecklingsförmåga. Och snart finns två världsunika forskningsanläggningar på plats: ESS och MAX IV. Detta ska vi ta tillvara på så att Skåne i högre grad bidrar till Sveriges tillväxt.

Att fler har ett arbete att gå till är en avgörande fram- tidsfråga. Var och en måste få möjlighet att öka sin kompetens och att komma in på arbetsmarknaden. Vi behöver i högre grad matcha rätt kompetens utifrån den efterfrågan på arbetskraft som arbetsmarknaden ger uttryck för, säkerställa den långsiktiga kompetens- försörjningen och bli en stark utbildningsregion. Fler behöver starta och driva företag. I Skåne behöver vi främja kompetensutveckling, produktivitet, inter- nationalisering och förnyelse inom näringslivet, organisationer och offentlig sektor samt skapa nya innovationsarenor som stödjer den pågående tjänste- och produktutvecklingen. I detta förnyelse- och omställningsarbete måste näringslivet och arbets- marknadens parter ta en central roll som pådrivande motor. Förmågan att attrahera investeringar, stärka kapitalförsörjningen och finansieringsalternativen är viktiga element i att stärka Skåne som hållbar tillväxtmotor. Vårt tillväxtarbete behöver dra nytta av Skånes potential och olika förutsättningar.

En ökad global konkurrens ställer krav på högre utbildning, forskning och innovationsförmåga. Skåne behöver utvecklas ännu starkare som forsknings- och utvecklingsregion, så att vi kan omvandla våra kunskaper och idéer till konkreta handlingar och resultat. Ett gott innovationsklimat lägger grunden för fler jobb, ett mer hållbart samhälle med bättre livskvalitet och högre tillväxt. Smart specialisering är en viktig utgångspunkt i Europa 2020, och det gäller att utveckla det i Skåne som har speciellt goda förutsättningar att bli världsledande.

Vi ska arbeta för att lyfta våra befintliga företag och stimulera deras innovationsförmåga, export och utvecklingsförutsättningar. Och vi ska medvetet arbeta för att lyfta våra tre prioriterade styrkeområden: smarta material, smarta hållbara städer och personlig hälsa. Ansatsen ska vara bred, inkluderande och stimulera till nya initiativ. Utvecklingen av nya potentiella innovationsområden ska stimuleras genom till exempel del- tagande i internationella nätverk, framtidsstudier och samhandling aktörer emellan. Nya potentiella innovationsarenor som livsmedel, media, mobil kommunikation, kulturella och kreativa näringar, turism, gröna näringar, logistik, packaging, cleantech, city training, materialvetenskap och life science ska ges förutsättningar att stärkas.

Utvecklingen och tillväxten i Skåne ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar, resurseffektiv, klimatneutral, konkurrenskraftig och av hög kvalitet. Näringslivet har en viktig roll i arbetet för en hållbar utveckling; förmågan att se och möta behov, finna nya lösningar, ta fram nya produkter och välfärds- tjänster samt skapa nya arbetstillfällen kommer vara avgörande. I Skåne ska all ekonomisk aktivitet ske med god resurshushållning.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Klicka på respektive mål för att se hur det går i Skåne. År 2030 ska: