Agera för fler investeringar och finansieringsmöjligheter i regionen

Tillgången på riskvilligt kapital och olika former av lån är avgörande för det skånska näringslivet och de framtida företagsetableringarna. Det finansiella systemet ska matcha alla faser av ett företags utveckling, från idé till ett etablerat företag på en internationell marknad. En viktig parameter för att lyckas med detta är att det finns finansiella instrument för hela kedjan. Skåne ska kraftsamla för utvecklade finansieringsformer i de tidiga faserna – försådd/sådd/uppstartsfas – men även i den senare tillväxtfasen. De finansiella instrumenten ska anpassas efter de olika branschernas behov. För att öka den skånska attraktionskraften är det viktigt att ta ett samlat grepp om hela kapitalstrukturen. Det innebär att finansieringen av samhällsfrågor utökas till att omfatta fler än bara EU och andra offentliga finansiärer. Vi ska verka för mer forskningsanslag och attrahera riskkapital och investeringar till regionen vilket måste ta sin utgångspunkt i bland annat den globala kapitalmarknaden. Ökade infrastrukturinvesteringar har en avgörande roll för Skånes utveckling, och därför krävs gemensamma prioriteringar och fortsatt påverkan gentemot staten.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Aktörer och arenor

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna. Nedan listas samtliga aktörer och arenor:

Business Region Skåne

Sociala investeringsfonder

Strukturfondspartnerskapet för Skåne och Blekinge