Bygg en stark utbildningsregion

Skåne ska erbjuda en god utbildning, med både bredd och spets. För att kunna göra det behöver samverkansformerna mellan de olika utbildningsaktörerna, mellan olika utbildningsnivåer, mellan grannregioner och med näringslivet bli starkare. Skåne behöver stärkas som attraktiv studieplats och forskningsregion vilket ställer krav på bostäder, infrastruktur och möjlighet till arbete. Våra universitets, högskolors och yrkesutbildningars kvalitet och anseende behöver fortsatt stärkas, såväl nationellt som internationellt. Vi behöver satsa på att utveckla mer spetskompetens inom våra styrkeområden cleantech, IT/telekom, livsmedel, förpackningsindustrin, logistik, maskinindustri samt läkemedel och läkemedelsteknik. Vi behöver säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning genom ett livslångt lärande och bredda de skånska utbildningsalternativen avseende såväl inriktning som utbildningsform. Vi ska även verka för ett ökat student- och forskarutbyte i Öresundsregionen, med de sydsvenska grannregionerna och med övriga världen, samt attrahera utländska universitet att etablera filialer i Skåne, bland annat i anslutning till ESS och MAX IV. God utbildning som ges globalt via internet behöver valideras och erkännas. Ett utvecklat samarbete inom Lärosäten Syd har en central roll. Skåne måste bli en kunskapsregion i världsklass.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Aktörer och arenor

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna. Nedan listas samtliga aktörer och arenor:

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne

Innovationskontor syd

NÄTVERKET – Idéburen Sektor Skåne