Förbättra matchningen på arbetsmarknaden

Arbetsgivare efterfrågar allt oftare arbetskraft med dagsaktuella färdigheter och spetskompetens. Skåne står inför stora utmaningar när det gäller att säkra en långsiktig kompetensförsörjning. Genom en bättre matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft med rätt utbildning och kompetens så kan fler få ett arbete. Ett kraftfullt agerande så att fler människor får en försörjningskälla och en gemenskap ökar tillväxten. Skåne behöver underlätta för nya skåningar och unga att komma in på arbetsmarknaden. Vi behöver kraftsamla kring ungas arbetslöshet och motverka för tidiga skolavhopp och för sent inträde på arbetsmarknaden. Skåne ska bredda arbetsmarknaden med en palett av låg- och högkvalificerade arbeten, men även med en utvecklad samverkan mellan näringslivet och utbildningssystemen. Fler ska få stöd och nätverk för att starta egna företag eller att hitta ett arbete. Föreningar och andra idéburna organisationer är exempel på mötesplatser för utveckling av social kompetens och personliga nätverk, två avgörande faktorer i arbetssökandet som behöver synliggöras mer. Vi behöver kartlägga behov hos arbetsgivare, validera kompetens och nyttja mångfalden i arbetskraften. Fler aktörer måste medverka till matchningen på arbetsmarknaden. Vi ska kraftsamla kring Kompetenssamverkan Skåne och Regionala överenskommelsen (RÖK) om samverkan för att underlätta asylsökandes, nyanländas och andra invandrares etablering på arbetsmarknaden. Den samlade arbetsmarknaden i Öresundsregionen skapar nya möjligheter och gränshinder till Danmark måste minimeras. Skånes närhet till övriga världen måste utnyttjas bättre.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Aktörer och arenor

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna. Nedan listas samtliga aktörer och arenor:

Kompetenssamverkan Skåne

Öresund Direkt