Stärka förutsättningarna för att starta och driva företag

Att utveckla och stärka det befintliga näringslivet är grundläggande i allt tillväxtarbete i Skåne, inte minst inom den viktiga tillverkningsindustrin samt inom de, i flera avseenden, unika näringarna i Skåne som kan kopplas till åkermark och livsmedelsproduktion. Samtidigt är det viktigt med förnyelse genom att nya företag startas och etableras i regionen. Skåne behöver i högre grad stimulera till entreprenörskap och undanröja de hinder som företagen upplever. Kommunerna bör jämföra sitt näringslivsklimat och lära av varandra. Produktiviteten inom såväl näringslivet, som inom den offentliga sektorn och den idéburna sektorn behöver öka, liksom exporten från företag i Skåne. Vi behöver främja företagsamheten exempelvis genom att utveckla de små och medelstora företagen och attrahera fler företag till regionen. Möjligheten till generationsväxling för fåmansföretag behöver säkerställas, liksom företagande på landsbygden. Kvinnor och personer med utländsk härkomst eller låg utbildning ska särskilt uppmuntras att starta eget företag eftersom de är underrepresenterade som företagare i dagsläget. Att starta ett företag ska i framtiden vara lika naturligt som att vara anställd.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Aktörer och arenor

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna. Nedan listas samtliga aktörer och arenor:

Den internationella innovationsstrategin för Skåne

Strukturfondspartnerskapet för Skåne och Blekinge