Öka Skånes innovativa förmåga

Stora demografiska förändringar och växande global konkurrens gör att hög kunskap och stark innovationskraft är avgörande faktorer för att kunna hävda sig internationellt. Därför är det skånska näringslivets framtida förmåga till innovation av stor betydelse. Utvecklingen måste bygga på ett tydligt strategiskt förhållningssätt till innovation, där forsknings- och innovationsmiljöerna i bred bemärkelse utgör viktiga grundelement. Skåne ska tydligt fokusera på smart specialisering utifrån Europa 2020. Ett centralt redskap i arbetet är den internationella innovationsstrategin för Skåne. Det handlar om insatser för att främja kompetensutveckling, produktivitet, omställning och förnyelse i Skåne. Arbetet inom Forsknings- och innovationsrådet Skåne (FIRS) behöver fördjupas för att Skåne ska förbli en framstående forskningsregion, liksom arbetet för stärkt innovationskraft inom befintligt näringsliv och offentlig verksamhet. För att öka vår innovationsförmåga krävs en utvecklad innovationsinfrastruktur i hela Skåne. Vi ska stärka förutsättningarna för kreativitet och innovation inom exempelvis kulturella och kreativa näringar men även traditionella näringar som tillverknings- och livsmedelsindustrin. Prioriteringen av de tre strategiska innovationsområdena smarta material, personlig hälsa och smarta hållbara städer bör generera en kraftsamling av resurser.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Aktörer och arenor

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna. Nedan listas samtliga aktörer och arenor:

Den internationella innovationsstrategin för Skåne

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne

Innovationskontor syd

Mötesplats Social Innovation

Sounding Board 2.0