Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur

Skåne är med sina 1,3 miljoner invånare en av Sveriges tre storstadsregioner. Detta blir särskilt påtagligt genom att vi är en del av Öresundsregionen. Med 250 tätorter har Skåne en större täthet av orter än någon annan del av Sverige.

Den flerkärniga ortstrukturen är en av Skånes styrkor. Variationen av byar, orter, städer och skogar, åkrar, parker, stränder och hav inom en relativt liten yta med korta avstånd och hög tillgänglighet är unikt för Skåne och gör oss attraktiva. Skåne har flera tydliga regionala kärnor och tillväxtmotorer som ger en mångfald av livsmiljöer där människor kan mötas, leva och verka tillsammans utan att resa långa sträckor.

Skåne är emellertid tudelat och består idag av i princip två arbetsmarknadsregioner: Malmö/Lund/ Helsingborg och Hässleholm/Kristianstad. De när- mar sig varandra rent fysiskt, med fler som pendlar allt längre sträckor till studier och arbete. För att Skåne ska kunna uppnå hela sin potential behöver de i högre grad kopplas samman. Skåne är också nära sammanflätat med Köpenhamn och den danska delen av Öresundsregionen och de sydsvenska grannregionerna. Vi måste binda ihop Skåne till en arbetsmarknad och möjliggöra en bättre tillgång till hela Skånes utbud av boende, arbeten, tjänster, kultur, fritid och service, samtidigt som vi bättre måste attrahera och dra nytta av grannlänens potential och möjligheter.

Vi ska skapa möjligheter för människor att kunna bo, leva och verka i hela Skåne. Att säkerställa ett ökat bostadsbyggande och en långsiktig bostadsförsörjning i hela Skåne är en viktig framtidsfråga. God tillgänglighet med bra kommunikationer är grundläggande för att flerkärnighetens mångfald ska kunna användas optimalt. Vi ska satsa på att utveckla kommunikationer, framförallt kollektivtrafiken, som bidrar till att alla invånare kan ta sig till och från jobb, studier eller kultur- och fritidsaktiviteter på ett klimatneutralt och energisnålt sätt – oavsett var de bor. Lika viktigt som transportinfrastruktur är utvecklingen av bredband och telekommunikation.

En god tillgänglighet ställer i sin tur krav på markan- vändningen. Tillgången till mark och naturresurser är både en förutsättning och en begränsande faktor som behöver användas på rätt sätt för att Skåne ska kunna utvecklas. En balanserad och genomtänkt markan- vändning är avgörande för Skånes attraktionskraft och en hållbar utveckling. Skåne behöver säkerställa en hållbar jordbruks- och livsmedelsproduktion med en stor biologisk mångfald. Samtidigt behöver Skåne kunna utvecklas, få en större befolkning och skapa större tillväxt. Vi måste utveckla det inomregionala samarbetet, skapa samsyn för Skånes bästa och ut- veckla en mer samordnad planering.

Skåne måste klara av att ställa om samhället mot en mer klimatneutral och resurseffektiv utveckling. Vi behöver agera proaktivt och ansvarsfullt när vi planerar morgondagens Skåne. Vi ska skapa ett Skåne där vi nyttjar regionens olika delar som draglok åt var- andra för att stärka helheten. Det är viktigt att alla tät- orter och kommuner ser sig själva i ett större omland, som en pusselbit i Skåne samtidigt som kopplingarna mellan dem är central. Skånes samtliga delar fyller viktiga funktioner och är ömsesidigt beroende av varandra. Vi ska skapa ett mer sammanhållet Skåne, där skillnader bejakas och olikheter tas tillvara så att varje del utvecklas och stärks utifrån sina styrkor och förutsättningar. Utvecklingen av morgondagens stads- och byutveckling är nära sammankopplad med satsningen på det strategiska innovationsområdet smarta hållbara städer.Det flerkärniga Skåne Skåne är år 2030 en attraktiv region med flera starka tillväxtmotorer och en mångfald av livsmiljöer.  Att skapa hållbara fysiska strukturer på regional nivå genom att samplanera bebyggelsestruktur med infrastruktur och grönstruktur, och skapa attraktiva livsmil- jöer, är viktigt för att stärka Skånes attraktivitet och konkurrenskraft.  Det flerkärniga Skåne syftar till att uppnå ett hållbart Skåne med den fysiska planeringen som verktyg. För att strategierna ska få effekt är det nödvändigt att de är gemensamma, då stärks såväl de enskilda kommunernas utveckling som Skåne som helhet.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Klicka på respektive mål för att se hur det går i Skåne. År 2030 ska: