Stärka det regionala samarbetet

Samarbete, både inom Skåne och med närliggande regioner, är en förutsättning för utveckling. Till det behövs relevanta och anpassade mötesplatser, arenor, forum och ”smörjmedel”, som kan stimulera samverkan och samhandling. Skåne har många etablerade forum för dialog och diskussion som fungerar bra; dessa ska stärkas, förfinas och utvecklas. På områden som saknar relevanta samarbeten ska sådana möjliggöras. Det är av särskild vikt att skapa tvärsektoriella arenor inom företagande, forskning, kultur, fysisk planering, miljö och hälsa, med sikte på ett gemensamt ledarskap mellan offentlig sektor, näringsliv, idéburen sektor och akademi. Den skånska flerkärnigheten behöver en utvecklad samverkan över kommungränserna så att utvecklingen i enskilda kommuner sker i ett regionalt perspektiv. Skåne måste i större utsträckning se möjligheterna för utveckling genom samverkan utanför Skånes gränser och stärka samarbetet med angränsande regioner inom ett flertal områden. Skånes potential finns i en ökad interaktion där orter och kommuner kan utveckla olika roller och komplettera varandra. 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Aktörer och arenor

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna. Nedan listas samtliga aktörer och arenor:

Kommunförbundets kommunledningsnätverk

MalmöLundregionen

Skåne Nordost

Familjen Helsingborg

Skånskt ledningsforum

Strategier för det flerkärniga Skåne

Sydöstra Skånes Samarbetskommitté