Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne

Skånes tillväxt är beroende av att invånare kan resa till och från jobb, studier eller fritidsaktiviteter på ett klimatneutralt och energisnålt sätt. Detta ställer krav på en utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik, både på spår och väg. Vi ska kraftsamla för att stärka den regionala tillgängligheten, tidsförtäta Skåne och bli en gemensam arbetsmarknad. Det är centralt att de regionala kärnorna och tillväxtmotorerna är väl sammankopplade genom en eller flera länkar. För att hela Skåne ska växa och utvecklas behöver alla orter kopplas till någon eller några regionala kärnor och vi behöver utveckla en god tillgänglighet mellan de regionala kärnorna och orterna i deras omland. En viktig ingång i arbetet är även att se hela resan, genom att stärka den lokala tillgängligheten med ett attraktivt gång- och cykelvägnät. Att binda samman Skåne är inte bara transportinfrastruktur; utbyggda IT-tjänster och ökad tillgång på bredband kommer att vara viktiga insatser för hur tillgängligheten upplevs i Skåne. 

Strukturbild för Skånes strategier för Det flerkärniga Skåne är ett viktigt verktyg för utvecklingen av de fysiska strukturerna. Att utveckla och genomföra den regionala transportinfrastrukturplanen och trafikförsörjningsprogrammet är av stor vikt. Det handlar om att agera för ökade satsningar på fler spår, nya stationer och utvecklade kollektivtrafikkoncept. Öresundsregionen och kopplingen till de sydsvenska grannregionerna är viktiga utgångspunkter i arbetet.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Aktörer och arenor

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna. Nedan listas samtliga aktörer och arenor:

Strategier för det flerkärniga Skåne

Trafikförsörjningsprogram för Skåne