Utveckla möjligheten att bo och verka i hela Skåne

Den skånska flerkärnigheten, med korta avstånd mellan en mängd städer, orter och byar, innebär för många en hög livskvalitet. Det mesta finns inom räckhåll. Skånes flerkärnighet nyttjas genom att kärnorna växer sig starka med hjälp av sitt omland och att det är enkelt att förflytta sig och verka över gränser. Genom att samverka, nyttja och skapa regional variation kring utbildning, kultur, idrott, vård, offentlig och kommersiell service, arbetsplatser och boende kan Skåne erbjuda ett brett utbud av attraktiva miljöer. Vi behöver agera för ett ökat bostadsbyggande med en blandad bebyggelse och olika upplåtelseformer. Det är avgörande för Skånes utveckling att vi bygger vidare på befintlig ortstruktur med en sammanhållen bebyggelse. För att ytterligare stärka fördelen med att bo i Skåne behöver möjligheterna till arbete och utbildning på distans förbättras, inte minst genom att genomföra den skånska bredbandsstrategin och att främja utbyggd IT-infrastruktur. Skåne ska stärkas som cykelregion där närheten till vardagsfunktioner med högklassiga cykelvägar gör att cykeln blir det naturliga transportmedlet för kortare resor i Skåne. Kollektivtrafiken ska utvecklas såväl inom Skåne, som mellan Skåne och grannlänen samt Danmark. 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Aktörer och arenor

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna. Nedan listas samtliga aktörer och arenor:

Strategier för det flerkärniga Skåne

Trafikförsörjningsprogram för Skåne