Utveckla Skåne hållbart och resurseffektivt

Skånes miljö är hotad. Minskad klimatpåverkan, klimatanpassning och god resurshushållning är viktiga faktorer för att Skåne ska kunna utvecklas hållbart, framförallt vad gäller resande och transporter. Förfogandet över mark och naturresurser är både en förutsättning och en begränsning för att Skåne ska kunna utvecklas. Skåne ska ha ett tydligare kretsloppstänkande avseende bland annat mat, energi och avfall. För att kunna svara upp till framtida krav behöver marktillgången hanteras varsamt och naturresurserna utnyttjas i flera led. Skåne måste bli energieffektivare och öka andelen förnyelsebar energi genom satsningar på bio-, vind- och solenergi. Vi ska aktivt arbeta för ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne 2030 och ett hållbart resande genom bland annat mobility management, cykelvägar, kollektivtrafikutveckling, biogasutbyggnad och innovativa transporter och logistiklösningar. Vi ska stimulera ett klimatanpassat, kollektivtrafiknära, förtätat, blandat och integrerat byggande med balanserad och hållbar markanvändning. Klimatsamverkan Skåne har en central roll i detta arbete.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Aktörer och arenor

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna. Nedan listas samtliga aktörer och arenor:

100% fossilbränslefritt Skåne 2020

Biogas Syd

Energikontoret Skåne

H2 Skåne

Hållbart resande

Klimat- och energistrategi för Skåne

Klimatsamverkan Skåne

Skånes färdplan för biogas

Skånes vindkraftakademi

Solar Region Skåne

Sustainable Business Hub