Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet

Skånes befolkning mår bra och lever allt längre, men samtidigt begränsas i dag många människors liv av ohälsa, arbetslöshet och utanförskap. Målet är att alla människor ska ges grundläggande förutsättningar att efter egen förmåga forma sitt liv, och delta och bidra i samhället.

Vi ska forma ett öppet Skåne där människans önske- mål, initiativ, entreprenöriella drivkraft och behov styr utvecklingen. Människor ska känna att de är delaktiga i samhället, att vi bryr oss om våra medmänniskor och att det är värdefullt att engagera sig i arbete som förbättrar vår gemensamma framtid. Fler ska vilja flytta till Skåne för att leva och verka här. Fler ska också vilja och våga sätta barn till världen.

I Skåne ska det vara möjligt att pröva sina vingar och socialt accepterat att gå sin egen väg och att misslyckas. Vi måste öppna Skåne genom en ökad nyfikenhet på det nya, genom att släppa in fler på arbetsmarknaden, genom bättre utbildning, genom att främja hälsa och förebygga ohälsa och genom högkvalitativ omsorg. Skåne ska vara ännu mer öppet gentemot omvärlden, genom mer handel, utbyte, in- och utflyttning samt bättre kommunikationer.

För att lyckas behöver vi utmana rådande normer och attityder, samt synliggöra hur ojämställdhet och ojämlikhet skapas. Nästan en femtedel av Skånes befolkning är födda i ett annat land, vilket är en tillgång. Vi ska i högre grad dra nytta av de internationella kopplingar som finns här med tanke på erfarenheter och språk. I det öppna Skåne är mångfalden bland människor en styrka och central del av vår profil.

Aktiva och delaktiga människor behövs för att bidra till individens och samhällets utveckling och för att skapa välstånd. Att stärka kulturen och civilsamhället för att skapa social gemenskap, personlig utveckling, delaktighet, samarbete och samhörighet är viktigt. Nya former för samhällsentreprenörskap och sociala innovationer ska främjas.

I Skåne ska alla barn må bra och ha möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Vi ska utveckla det förebyggande hälsoarbetet, ge alla barn rätt till utbildning och ha lyhördhet inför barns behov. Barn ska ges inflytande över samhället och sin vardag, samt känna tillit till andra medmänniskor.

Hur vi bor, äter, rör oss, träffas, konsumerar och producerar påverkar hur människor mår. Skåne måste agera kraftfullt för att lösa de miljöutmaningar vi ser på global, nationell och regional nivå, vilket kräver ny teknik och en förändring av hur vi använder knappa resurser. Vi behöver kraftsamla för att lyckas med denna omställning och skapa förutsättningar för en bra livsmiljö för oss själva, våra barn och barnbarn. Med en miljö i balans, ren luft och rent vatten, samt tillgång till natur-, grön- och havsområden stärks livskvaliteten och Skånes attraktivitet. Skåne ska bygga ett långsiktigt tryggt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. I Skåne ska vi utveckla incitament för att driva utvecklingen framåt mot ett hållbart Skåne, där framtidens klimat- utmaningar är centrala och ta fram nya välfärdsmått som beaktar hälsa och välbefinnande.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Klicka på respektive mål för att se hur det går i Skåne. År 2030 ska: