Arbeta för en förbättrad och mer jämlik hälsa

En god hälsa ger bättre förutsättningar för ett gott liv för den enskilde, och en god och jämlik hälsa är också en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling i stort. En strävan om en jämlik hälsa i samhället vilar på ett humanistiskt förhållningssätt om att alla ska ha goda livschanser. I Skåne ska vi arbeta för att minska den ojämlika hälsan och öka den generella hälsan genom att utgå från folkhälsa och jämlikhet i beslutsfattande. Genom att investera i människors hälsa i tidigt skede sparar även samhället utgifter på lång sikt. Arbetet med att främja mer hälsosamma levnadsvanor hos befolkningen bör intensifieras, särskilt med fokus på barn och unga för att möjliggöra en bra start i livet. Att fler får ett arbete och kan försörja sig själva är också centralt för hälsan, liksom den personliga upplevelsen av samhörighet och påverkansmöjligheter. Indikatorer för social hållbarhet bör formuleras och följas upp.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Aktörer och arenor

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna. Nedan listas samtliga aktörer och arenor:

Handlingsplan för Region Skånes folkhälsoarbete 2015-2018