Skapa förutsättningar för att alla ska ha makt att forma sitt eget liv

Vi vet att en god hälsa, kunskap, boende, gemenskap, ekonomisk trygghet och en bra start i livet är avgörande för vilka förutsättningar individen får att påverka sitt eget liv. I Skåne ska var och en ha möjligheter att förverkliga, förkovra och försörja sig själv. Alla ska ha samma rätt att vara aktiva och engagerade medborgare. Det ska finnas ett inkluderande förhållningssätt som är oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. I Skåne ska barn och ungas rättigheter tillgodoses oavsett uppväxtvillkor eller individuella förutsättningar i enlighet med barnkonventionen. Barn måste bli hörda och barnets bästa ska alltid vara utgångspunkt i beslut som rör barn. För att uppnå detta ska vi i Skåne arbeta mer med att utveckla samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor, idéburen sektor och den enskilde medborgaren. Vidare måste skolan och vidareutbildning anpassas så att var och en får de förutsättningar som behövs för att tillgodogöra sig ny kunskap och nya färdigheter. Insatser bör göras för att öka medborgarnas samhällsengagemang och demokratiansvar.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Aktörer och arenor

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna. Nedan listas samtliga aktörer och arenor:

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne

FoU Skola

Gymnasiesamverkan Skåne

Handlingsplan för Region Skånes folkhälsoarbete 2015-2018

Hälsofrämjande skolutveckling

Innovationskontor syd

NÄTVERKET – Idéburen Sektor Skåne

Skånes skolsamverkan

Sociala investeringsfonder