Dra nytta av kulturen som utvecklingsfaktor

Ett ökat deltagande i kulturlivet bidrar till medborgarnas välbefinnande och regionens utveckling. Kulturen ska vara livskraftig i alla delar av Skåne och bidra till att ge alla hög livskvalitet. Starka kulturinstitutioner med ett öppet förhållningssätt till omvärlden vitaliserar kulturlivet i stort. En långsiktigt hållbar samhällsstruktur med starkt kulturliv, föreningsliv och stort ideellt engagemang utgör ett kitt i samhällsbygget. Vi ska genom ökad samverkan förbättra villkoren för konstnärligt skapande, utveckla kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga, öka tillgången och tillgängligheten till kulturlivet i hela Skåne och bidra till den kulturdrivna näringslivsutvecklingen. Kulturen ska ses som en drivkraft till en hållbar utveckling av de fysiska miljöerna, förbättrad folkhälsa, det livslånga lärandet, innovationsklimatet, de internationella och interkulturella relationerna samt Skånes attraktivitet. Detta förutsätter både att kultursektorn ges möjlighet att utvecklas och att samverkan mellan kultursektorn och andra samhällsområden förstärks så att olika perspektiv och kompetenser kan komplettera varandra och leda till nya hållbara lösningar.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Aktörer och arenor

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna. Nedan listas samtliga aktörer och arenor:

Regional kulturplan för Skåne

Strategi för kulturella och kreativa näringar i Skåne