Säkerställa att platsen Skåne mår bra

En hållbar livsstil som möjliggör medvetna och klimatneutrala val är en förutsättning för att platsen Skåne ska må bra. En frisk plats ger bättre levnadsvillkor för sina invånare. I Skåne ska alla människor ha tillgång till rekreation, trivsel i området och vardaglig fysisk aktivitet. Den biologiska mångfalden måste säkerställas och ekosystemtjänster utvecklas. Vi ska bevara och utveckla natur- och rekreationsområden, utveckla ett hållbart transportsystem, arbeta för friska och livskraftiga hav och vatten samt prioritera en hållbar stadsutveckling för att minimera negativa effekter av buller, ljud och luftföroreningar. Skåne ska ta ett samlat grepp kring vårt gemensamma vatten utifrån flera aspekter: rent dricksvatten, klimatanpassad kust och hav samt havsplanering. Med en miljö i balans, välplanerade kustzoner och livskraftig marint och maritimt näringsliv följer bland annat värden som attraktivitet, ökad besöksnäring och levande landsbygd. Skåne ska agera kraftfullt för att nå de regionala miljömålen.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Aktörer och arenor

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna. Nedan listas samtliga aktörer och arenor:

Klimatsamverkan Skåne

Miljösamverkan Skåne

Skånes luftvårdsförbund