Skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer

mötesplatser anpassade efter människors olika behov och förutsättningar är centralt för att skapa hälsofrämjande miljöer. Naturnära områden och utemiljön nära bostaden är betydelsefull för rekreation, trivsel i området och vardaglig fysisk aktivitet. Platser där människor möts på och där sociala relationer kan utvecklas har en central roll för utbyte av idéer, kunskaper och åsikter. I Skåne ska vi utveckla det offentliga rummet, skolan eller arbetsplatsen för att skapa mer socialt kapital människor emellan och förutsättningar för ett mer dynamiskt kultur- och fritidsutbud. Den fysiska och digitala närheten och tillgängligheten till natur- och grönområden, allemansrättslig mark, handel, arbete, service, fritid, och kultur ska utvecklas – i såväl den lilla byn som i den stora staden. Skåne ska erbjuda attraktiva livsmiljöer i mänsklig skala där människor upplever miljön som trygg, vacker och tillgänglig. Vi ska värna och utveckla våra kulturhistoriska platser och vårt kulturarv. Skånes unika flerkärniga ortstruktur gör det möjligt att arbeta i staden och leva på landet – eller tvärtom. Vi ska erbjuda en bred variation av attraktiva livsmiljöer i hela Skåne.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Aktörer och arenor

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna. Nedan listas samtliga aktörer och arenor:

Strategier för det flerkärniga Skåne

Trafikförsörjningsprogram för Skåne

Skånskt landsbygdsprogram

Kulturmiljöprogram för Skåne

Skånes luftvårdsförbund