Stärka möjligheten till livslångt lärande

För att ge fler människor nya möjligheter att utvecklas behöver det livslånga lärandet stärkas. Arbetslivet och yrkesroller förändras allt snabbare och möjligheterna till fortbildning och vidareutbildning blir viktigare. Om fler får möjlighet att skaffa sig ny kunskap eller utveckla sina färdigheter ökar rörligheten på arbetsmarknaden och det privata och offentliga näringslivets möjligheter att växa och utvecklas genom att hitta rätt kompetens. I Skåne ska vi aktivt arbeta med det livslånga lärandet genom att stimulera individens lust, motivation och attityd till utbildning och lärande. Vi ska skapa förutsättningar för människor att under hela livet kunna komplettera med nödvändiga ämnen och kurser för fortsatt utbildning och möjlighet att byta yrke. Grunden till ett stärkt lärande ska läggas inom förskola, grundskola och gymnasieskola; fler ska kunna läsa, skriva och räkna. Vi ska utveckla nya former och infrastruktur för samverkan mellan offentliga och privata aktörer på nationell, regional och lokal nivå inom såväl utbildnings- och arbetsmarknadspolitik som på den enskilda arbetsplatsen som civil samhället. I Skåne ska möjligheten till livslångt lärande stärkas på flera plan genom mer och bättre högskoleutbildning, forskarutbildning och vuxenutbildning, inom till exempel kommunal yrkesutbildning, yrkeshögskolan och folkhögskolan samt vidareutbildning av olika slag. Det icke formella lärandets betydelse behöver tillvaratas i större utsträckning, lärandet och kompetensöverföring på arbetsplatserna måste stödjas och utvecklas.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Aktörer och arenor

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna. Nedan listas samtliga aktörer och arenor:

FoU Skola

Gymnasiesamverkan Skåne

Hälsofrämjande skolutveckling

Kompetenssamverkan Skåne

Innovationskontor syd

Skånes skolsamverkan