Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster

Skåne står inför ett paradigmskifte vad gäller människors ökade krav och förväntningar på välfärden. Hög kvalitet, direkt tillgång, valfrihet, snabb service, skräddarsydda tjänster, flexibla lösningar samt ett brett och varierat utbud är krav och förväntningar som morgondagens Skåne måste leva upp till.

Att leverera tjänster som människor efterfrågar och är nöjda med är en nödvändighet för att en fortsatt solidarisk finansiering ska behålla sin legitimitet. Skåne ska därför – proaktivt och ledande – investera i och utveckla morgondagens välfärdstjänster. Välfärds- tjänster av hög kvalitet, oavsett om det gäller förskola, skola, hälso- och sjukvård eller omsorg, är en konkurrensfördel och viktiga för Skånes attraktionskraft och tillväxt.

I Skåne ska vi nyfiket och med hög beredskap för det okända, anpassa, utveckla och skapa nya välfärds- tjänster. Den explosionsartade utvecklingen av ny teknik, med vilken individen själv kan mäta och för- bättra sin hälsa, ställer krav på andra former av sam- arbeten mellan offentlig sektor, näringsliv, idéburen sektor och akademi. För att säkerställa en demokratisk styrd och solidarisk finansierad gemensam välfärd i framtiden måste det institutionella samarbetet mellan olika offentliga huvudmän intensifieras till exempel mellan kommunerna, Region Skåne, kulturinstitutionerna, statliga myndigheter etcetera. I Skåne ska den enskilda människans önskemål och behov vara utgångspunkten när morgondagens tjänster utformas inom välfärdssektorn.

Att vara frisk och må bra är en viktig förutsättning, inte bara för hälsa och god livskvalitet, utan även för ett hållbart nyttjande av välfärdstjänsterna. Skåne ska gemensamt agera och investera i hälsa på nya sätt med ny teknik och nytt kunnande. Utvecklingen av morgondagens välfärdstjänster är nära sammankopplat med det strategiska innovationsområdet personlig hälsa. I Skåne ska individen involveras och ges utrymme att efter egen förmåga vara den viktigaste medaktören i att skapa och bidra till sin egen hälsa.

En av Skånes utmaningar är den stora spridningen av skolresultat och kvalitet mellan skolor och kommuner. I Skåne ska alla barn ha möjlighet och få hjälp att tillgodogöra sig kunskap och utveckla färdigheter kring hur vi samarbetar och agerar som medborgare

i samhället. Alla ska ha möjlighet att nå sin fulla potential genom att skolan utvecklar och investerar i insatser som utgår från individuella förutsättningar och behov. I Skåne ska vi ha fokus på såväl barn och unga med särskilda talanger som på barn och unga med inlärningssvårigheter – samtidigt.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Klicka på respektive mål för att se hur det går i Skåne. År 2030 ska: