Investera i förändringsledarskap och samutveckling

Utvecklade välfärdstjänster ställer nya och högre krav på aktörerna och dess samarbeten, såväl i som mellan organisationer. Skåne ska erbjuda välfärdstjänster utifrån bästa tillgängliga kunskap, resultat och kvalitet sett ur individens perspektiv och de ska vara resurseffektivt organiserade. För individen finns inga organisatoriska eller administrativa gränser. Skåne ska utveckla ett förändringsledarskap på alla nivåer med hög beredskap för snabba förändringar både vad gäller omvärld, globalisering och ny teknik. Men också ett samverkande ledarskap som utmanar och överbryggar organisatoriska och kulturella skillnader och som skapar sammanhållna tjänster med högt värde för användarna. Skåne ska ta en ledande position avseende att paketera och leverera högkvalitativa välfärdstjänster. För att öka kvalitet och produktivitet måste fler arbeta för att forskning, inom och mellan vetenskaper, blir en integrerad del i organisationerna så att innovationer säkerställs. Skåne behöver stärka forskningen inom nya dynamiska områden som teknik, logistik och organisation. Vi behöver säkerställa en långsiktig hållbar kompetensförsörjning som möter morgondagens vård- och omsorgsbehov vad gäller kompetens, flexibilitet och nya samverkansformer. I Skåne ska ledning och styrning utformas utifrån att utnyttja befintliga resurser optimalt, där uppdrag, ersättning och uppföljning utgår från att erbjuda individen så hög kvalitet som möjligt.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+