Säkerställa att alla barn har tillgång till en bra skolgång

Den skånska skolan ska utvecklas från förskola till gymnasieskola. I Skåne ska barn och ungas rättigheter och inflytande tillgodoses, och alla barn ska ges goda förutsättningar att utvecklas och tillgodogöra sig kunskap. Vi ska därmed skapa morgondagens attraktiva skola; barn ska vilja gå i skolan – och medarbetare ska vilja arbeta där. Modern teknik och nya arbetssätt måste utvecklas och integreras i utbildningen och göras tillgänglig för både elever och lärare/pedagoger. Lärarna har en nyckelposition och måste få möjligheter att utvecklas som goda pedagoger och ledare. Skolan behöver även skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa samt uppmärksamma barn med talang och särskilda behov tidigt. Barn med särskilda behov ska få den hjälp och stöd de behöver; och det gäller såväl barn med inlärningssvårigheter som barn med särbegåvning. Vi behöver skapa en skola där flickor och pojkar får samma möjligheter att utvecklas och känna glädje. Likväl som vi stärker elevernas kunskaper behöver vi utveckla de icke-kognitiva färdigheterna som motivation, beteende, attityder och social kompetens. Tekniken öppnar upp för nya arbets- och inlärningsmetoder och skolan behöver ligga långt framme i utvecklingen såväl i klassrummet som på internet. Vi behöver använda och utveckla regionala plattformar för att främja kompetensutbyte och samarbete mellan skolor och över kommungränser. Vi behöver också en utvecklad samverkan mellan skola och näringsliv för att förbereda barn och ungdomar inför arbetslivet. Vi ska skapa en skola i världsklass, vilket kommer att kräva en ökad mångfald, specialisering och förmåga att ge alla barn nya färdigheter och kunskaper. 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Aktörer och arenor

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna. Nedan listas samtliga aktörer och arenor:

Gymnasiesamverkan Skåne

Hälsofrämjande skolutveckling

FoU Skola

Skånes skolsamverkan