Säkerställa en personcentrerad vård

Skåne ska erbjuda en välfungerande vård och omsorg som upplevs som välkomnande med en utpräglad helhetssyn där individers samlade behov möts av flexibla tjänster. Människor ska enkelt kunna orientera sig och erbjudas goda valmöjligheter på lika villkor. Skåne ska utveckla en personcentrerad vård som utgår från den enskildes upplevelse av situationen, förutsättningar och resurser. Individen blir därmed en medaktör i vården i en ny relation som bygger på ett partnerskap mellan patienter/brukare, närstående och professionella vårdgivare. Vi ska utveckla en hälsofrämjande vård och omsorg med hög kvalitet. Åtgärder för att främja hälsa och förebygga sjukdom ska utvecklas genom att ny kunskap tas tillvara. Att skapa reellt medinflytande genom att göra individer till medaktörer i utvecklingen av smartare och bättre anpassade välfärdstjänster har framtiden för sig. I denna utveckling är det viktigt att säkerställa att även individer och grupper med svårighet att göra sin röst hörd kan påverka sin situation. Ytterligare insatser kan vara att stimulera utvecklingen av e-tjänster och interaktivitet i informationssystemen med hänsyn och respekt för individens integritet samt att investera i mångfacetterad forskning kring patient- och brukarperspektiv och inflytande.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Aktörer och arenor

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna. Nedan listas samtliga aktörer och arenor:

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne

SIHA – Skåne Innovation Healthy Ageing

SIKTA – Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling