Skåne ska vara globalt attraktivt

Skånes utveckling är starkt kopplad till samspelet med omvärlden. Skånes strategiska läge ger oss unika förutsättningar, vi är ett nav i Skandinavien och södra Östersjöområdet och direkt kopplade till Köpenhamn.

Tillsammans med Köpenhamnsområdet har Skåne unika möjligheter att utveckla Öresundsregionen som internationell tillväxtmotor. Vi ingår i Öresundsregionen och är centralt placerade i södra Östersjö- området, Skandinavien och norra Europa. När Fehmarnbältförbindelsen öppnar 2021 knyts Skåne allt närmare norra Tyskland, Europa och centrala delarna av EU med ökade möjligheter att skapa vidgade arbets- och utbildningsmarknader och öka vårt forsknings- och näringslivsutbyte. Skåne ska bli en av de mest dynamiska regionerna i världen. Vi ska sätta Skåne på världskartan.

Det öppna Skåne ska utvecklas som en internationellt attraktiv plats att besöka, bo och verka i – för såväl människor som för företag. Skåne måste därför vara öppet, inkluderande och spännande. Skåne ska uppfattas som en plats där förändringsförmågan är hög och där globala utmaningar kan få sin lösning i samhandling med övriga världen. Vi ska bättre synlig- göra och använda våra styrkor; frisk luft, ett variationsrikt landskap, storstadens urbanitet intill byar och landsbygd, sjöar och hav, attraktivt kulturutbud, naturområden och inte minst vår kontinentala karaktär. Att Skåne i mångt och mycket redan är globalt, med språk och nationaliteter från världens alla hörn, måste i högre grad vändas till en styrka – och därmed bli en framgångsfaktor som bland annat utvecklar nya exportmarknader för det skånska näringslivet.

Skåne ska främja hållbara helhetslösningar för både person- och godstrafiken i ett gemensamt perspektiv med grannregionerna. Med ett system av höghastighetståg som knyter samman Skåne och Öresunds- regionen med Stockholm, Oslo, Göteborg, Hamburg och Berlin skapas ett effektivt och klimatneutralt transportsystem där olika arbetsmarknader knyts samman. Även kopplingarna till grannregionerna i Sverige och södra Östersjöområdet bör utvecklas. Att stärka positionen för vår internationella storflygplats Copenhagen Airport och de skånska flygplatserna är en nyckelfaktor för Skånes och Öresundsregionens globala tillgänglighet. Skånes roll som gods- och logistikregion ska stärkas med en utveckling av de skånska hamnarna.

Skåne ska stärka sin internationella konkurrenskraft. Vi ska utvecklas som europeisk och global spelare genom fördjupade samarbeten på flera plan; med starka regioner i hela världen, på den nationella och den europeiska arenan, i Öresundsregionen, Skandinavien med norra Tyskland samt på hemmaplan, tvärsektoriellt mellan näringsliv, lärosäten, kulturinstitutioner, idéburen sektor och offentliga aktörer. ESS och MAX IV ger Skåne förutsättningar att bli en ännu tydligare global aktör med stor potential när forskare från hela världen söker sig hit. Vi ska locka kompetens från hela världen. Skåne behöver därför stärka sin attraktivitet och internationella lyskraft för att klara av morgon- dagens konkurrens.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Klicka på respektive mål för att se hur det går i Skåne. År 2030 ska: