Stärka den internationella tillgängligheten

Skåne har en unik roll som nav i södra Östersjöområdet och Skandinavien, och detta ger mycket goda förutsättningar för globala utbyten, vidgad arbetsmarknad och ett blomstrande näringsliv. Skåne är en region som präglas av omfattande transporter och en stor andel av Sveriges export och import går via Skåne. Vi ska stärka Skåne som knutpunkt i norra Europa och vidareutveckla vår internationella tillgänglighet som helhet.  

Fehmarn Bältförbindelsen och andra europeiska infrastrukturprojekt skapar nya möjligheter som Skåne måste ta tillvara. Utbyggnaden av det europeiska järnvägsnätet är av stor betydelse. Därför bör vi agera samfällt för höghastighetståg till Stockholm, Oslo, Berlin och Hamburg och knyta oss tätare samman med våra grannregioner i Sydsverige och södra Östersjöområdet. Vi behöver ta fram en samlad strategi med prioriteringar för infrastruktur och transportkorridorer i Öresundsregionen, Skandinavien, södra Östersjöområdet och i EU-perspektiv – för både passagerar- och godstrafik. Copenhagen Airport och de skånska flygplatserna behöver utvecklas för att förbättra den långväga tillgängligheten, och flygplatserna behöver knytas till framtida höghastighetståg och kollektivtrafiksystem. De skånska hamnarna har även en nyckelroll för Skånes export och import. Det är avgörande att tillsammans prioritera och enas kring satsningar och investeringar som stärker viktiga utvecklingskorridorer. Att utveckla e-samhället, med bredbandskapacitet som möjliggör att Skåne kan agera i framkant är en annan framgångsfaktor i en uppkopplad global värld.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Aktörer och arenor

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna. Nedan listas samtliga aktörer och arenor:

Den skandinaviska arenan

Handlingsplan för The Greater Copenhagen & Skåne Committee