Vidareutveckla den gränsöverskridande arbetsmarknaden

Skånes specifika roll som gränsregion innebär att vi redan idag är sammankopplade med den danska sidan av Öresundsregionen och med de sydsvenska grannregionerna i en gemensam arbetsmarknad med omfattande pendlingsströmmar. En vidgad arbetsmarknad och en större kritisk massa är nyckelfaktorer för tillväxt och sysselsättning, och det finns en stor potential i att vidareutveckla en gränsöverskridande arbets-, utbildning- och bostadsmarknad. Den gränsöverskridande storstadsregionen Köpenhamn-Malmö-Lund behöver integreras och stärkas som internationell tillväxtmotor. Det gäller näringslivsfrågor och forskningssamarbete, där det blir särskilt påtagligt genom att ESS blir en gränsöverskridande anläggning lokaliserad både till Skåne och till Själland. Med höghastighetståg och Fehmarn Bältförbindelsen kan vi även vidga samarbetet och arbetsmarknaderna mot Hamburg/Berlin och i ett skandinaviskt perspektiv. För att ta tillvara möjligheterna måste vi samverka med grannregionerna för att bland annat öka tillgängligheten, främja gränsregionala infrastrukturinvesteringar och arbeta bort gränshinder. En funktionell Öresundsregion är viktig både för Skånes och Köpenhamns fortsatta utveckling och för den nationella tillväxten.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Aktörer och arenor

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna. Nedan listas samtliga aktörer och arenor:

Regionsamverkan Sydsverige

Örestat