Samhandling för utveckling

Att förverkliga en gemensam strategi kräver tid, prestigelöshet och förtroende. Att skapa det öppna Skåne kräver gemensamma insatser, där flera aktörer och enskilda människor agerar kring en viss utmaning vid rätt tidpunkt. Ensam är inte stark vad gäller omställningen till ett hållbart samhälle.

Det krävs särskilda förmågor och kompetenser för att mobilisera tillsammans. En viktig förmåga är att identifiera vilka utmaningar eller möjligheter som kräver ett gemensamt agerande. En annan handlar om att kunna samla aktörer i tvärsektoriella plattformar, så att ett helhetsgrepp kan tas. Inte minst krävs ett ledarskap präglat av mod och risktagande, för att utmana rådande föreställningar och anpassa sig till nya förutsättningar.

Resan mot det öppna Skåne är inte en process, med en given ledare. Tvärtom. Olika aktörer, från statlig till lokal nivå och över alla sektorer, kommer att ta på sig ledartröjan vid olika tillfällen. Arbetet bygger på en växelverkan och en kontinuerlig dialog där ny kunskap och nya perspektiv ständigt tillförs. Det krävs också att olika aktörer tar ansvar för sina respektive kompetensområden, och att medborgarna engageras i arbetet. Ett starkt gemensamt agerande tar inte bort det faktum att det finns 33 kommuner som fortsätter att verka och utvecklas var och en för sig. Handlingskraft kring Skånes utveckling växer härigenom fram i en ömsesidig dialog mellan den lokala och den regionala nivån, med utgångspunkt i dess olika förutsättningar. Detsamma gäller företag, föreningar och andra typer av organisationer. Effekterna av att samarbeta och lyfta varandras styrkor är flera, dels kortar vi ledtiderna genom att den bäst lämpade leder vid rätt tillfälle och dels lär vi av varandra. Att rätt aktör engageras vid rätt tillfälle i processen skapar dessutom ett tydligt driv som sätter en tydlig riktning. Samhandling innebär inte främst att kompromissa utan snarare att komplettera och stärka varandra.

Genom att på detta sätt aktivt arbeta för att i flera steg inkludera flera aktörer och hämta utgångs-punkter från pågående arbete, har Skånes regionala utvecklingsstrategi byggts upp. Detsamma måste gälla när vi går till gemensam samhandling för att utveckla det öppna Skåne. Arbetet med utvecklingsstrategin handlar om att skapa en gemensam grund, ett gemensamt engagemang och ansvar för Skånes utveckling.

En samhandling som växelverkar:  I de olika pågående processer som sker parallellt identifierar en eller flera aktörer en möjlighet, tar gemensam ställning och formulerar en gemensam målbild – detta vill vi uppnå. Utifrån den gemensamt processade målbilden görs prioriteringar och ställningstaganden som möter olika möjligheter och utmaningar som leder till att olika processer och aktörer aktiveras som i sin tur resulterar i insatser och åtgärder. Skånes utveckling innebär att aktörer och processer förflyttar sig över detta plan hela tiden. Dessa förflyttningar skapar nya förutsättningar och möjligheter, nya idéer och samarbeten – ny rörelse.

En samhandling som växelverkar:
I de olika pågående processer som sker parallellt identifierar en eller flera aktörer en möjlighet, tar gemensam ställning och formulerar en gemensam målbild – detta vill vi uppnå. Utifrån den gemensamt processade målbilden görs prioriteringar och ställningstaganden som möter olika möjligheter och utmaningar som leder till att olika processer och aktörer aktiveras som i sin tur resulterar i insatser och åtgärder. Skånes utveckling innebär att aktörer och processer förflyttar sig över detta plan hela tiden. Dessa förflyttningar skapar nya förutsättningar och möjligheter, nya idéer och samarbeten – ny rörelse.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+