Nyheter

Sommarlovsentreprenörerna – en verksamhet som gör skillnad!

2017-04-12
Varje år får hundratals ungdomar runt om i Skåne chansen att prova på att starta eget som sommarjobb. Exempel på sommarföretag kan vara ett café, trädgårdstjänster eller till och med en  Läs mer »

Sommarlovsentreprenörerna – en verksamhet som gör skillnad!

Varje år får hundratals ungdomar runt om i Skåne chansen att prova på att starta eget som sommarjobb. Exempel på sommarföretag kan vara ett café, trädgårdstjänster eller till och med en innovation som gör samhället bättre! Det viktigaste är att det finns kreativitet och vilja. Konceptet Sommarlovsentreprenör syftar till att stimulera ungdomar (cirka 15-19 år) att utveckla sina entreprenöriella egenskaper genom att låta dem utveckla och driva ett eget företag som sommarjobb. Projektet pågår under cirka 10 veckor utspridda mellan juni-augusti. Under 2017 kommer 430 ungdomar i 26 av Skånes kommuner delta i satsningen.

Anledningarna till att många kommuner väljer att delta är flera exempelvis att främja ungas inträde på arbetsmarknaden och utveckla engagerade individer. Christian Tellin, projektledare för The Creative Plot och ansvarig för sommarlovsentreprenör i Lunds kommun uttrycker det på följande sätt: ”Vi bör inte tänka på unga bara som vår framtid utan också som vår nutid. Genom att arbeta med dem som en resurs idag fostrar vi en kultur av initiativtagande och att göra skillnad. Kunskapen att skapa värde för andra är något som behövs både i vårt samhälle och för framtida entreprenörer.”

Utvärderingar visar att ungdomar som deltagit i Sommarlovsentreprenörerna får ett ökat intresse för entreprenörskap och dessutom ett bättre självförtroende än innan insatsen.  ”Jag har lärt mig mycket men framför allt har jag fått mer självkänsla, lärt mig att tro på mig själv och se att man är duktig. Framför allt har man fått en sådan fantastisk energi efter kursen och vågat se att man klarar allt man vill!” säger Philip Mellberg, deltagare i Sommarlovsentreprenörerna 2016.

Skånes regionala utvecklingsstrategi utgår från målbilden om Det öppna Skåne 2030 där Skåne är en stark hållbar tillväxtmotor som erbjuder framtidstro och livskvalitet. Sommarlovsentreprenörerna är en av flera aktiviteter som främjar målbilden.

Sommarlovsentreprenörerna genomförs i samarbete mellan Region Skåne och kommuner som väljer att delta.

Här kan ni läsa mer om Sommarlovsentreprenörerna och se exempel på företag som ungdomarna utvecklat.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Stärka entreprenörskapet och den egna innovationskraften Ställningstagande: Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet

Klart med höghastighetståg mellan Hässleholm och Lund

2017-04-11
Den 24 mars bekräftade infrastrukturminister Anna Johansson att regeringens direktiv till Trafikverkets nationella infrastrukturplan innehåller fyrspårig järnväg mellan Lund och Hässleholm.  Läs mer »

Klart med höghastighetståg mellan Hässleholm och Lund

Den 24 mars bekräftade infrastrukturminister Anna Johansson att regeringens direktiv till Trafikverkets nationella infrastrukturplan innehåller fyrspårig järnväg mellan Lund och Hässleholm.

Kommentar av Region Skånes utvecklingsdirektör Mikael Stamming:

Det är en nyhet som är lika viktig som den är glädjande. Södra stambanan är huvudartären i Sveriges spårbundna blodomlopp. Men i takt med att järnvägsresandet har ökat har det blivit tydligt att dubbelspåren, framförallt i Skåne, inte räckt till. Därför har vi länge arbetat för att utöka kapaciteten på banan. I det skånska arbetet med Sverigeförhandlingen, har vi sedan ett par år tillbaka arbetat med ”Byggstart Skåne”, det vill säga att den planerade utbyggnaden av Södra stambanan bör påbörjas söderifrån.

När jag säger ”vi” menar jag inte bara de av oss på Region Skåne som arbetar med infrastruktur, utan verkligen alla vi – kommuner, näringsliv, myndigheter och organisationer – som på något sätt arbetar med transporter i och utanför Skåne.

När den dåvarande statssekreteraren Erik Bromander stod i Öresundshuset i Almedalen för några år sedan inskärpte han i åhörarna att ”ju enigare ni är, desto större är chansen att era önskemål går igenom i den nationella planen”. När han sade detta förstod vi att vi hade god chans att uppnå många av våra mål med Skånes infrastruktur. För redan förra mandatperioden började vi arbetet med det så kallade Skånepaketet som senare resulterade i Skånebilden, en gemensam och konkret överenskommelse mellan Region Skåne och Skånes största kommuner om järnvägsprioriteringar och Öresundsförbindelser. Det är nämligen genom enighet som vi får stryka i våra argument, vilket dagens besked visar.

Det är med en enad röst, fakta och goda argument som vi har nått hit. Tack vare detta är det inte bara vi i Skåne som har argumenterat för att Södra stambanans utbyggnad ska börja från söder. Med Skånebilden som grund har vi även tagit fram en trafikcharter med våra östdanska partners i Greater Copenhagen-samarbetet och ett positionspapper med våra sydsvenska partners i Sydsvensk Regionsamverkan. SJ:s vd Christer Fritzson argumenterade senast denna vecka för att regeringen borde forcera utbyggnaden av Södra stambanan genom att börja med sträckan Malmö-Stockholm.

Men utbyggd infrastruktur är inte målet, det är endast ett medel för att nå våra mål. Med god infrastruktur kommer vi att kunna öka den långsiktigt hållbara tillväxten, med miljövänliga transporter och utökad arbetsmarknad, för att genom detta kunna erbjuda alla skåningar bättre välfärd och livskvalitet. Med dagens besked från regeringen har vi nått några steg närmare detta mål.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne Ställningstagande: Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur

Hur har det gått i Skåne 2016?

2017-03-20
Region Skånes årliga uppföljning av Hur har det gått i Skåne 2016? är nu klar. Uppföljningen utgår från målen i Skånes regionala utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030. Idag  Läs mer »

Hur har det gått i Skåne 2016?

Region Skånes årliga uppföljning av Hur har det gått i Skåne 2016? är nu klar. Uppföljningen utgår från målen i Skånes regionala utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030. Idag bidrar Skånes befolkning, kommuner, näringsliv, universitet och högskolor samt organisationer med olika arbetsinsatser och investeringar för att utveckla Skåne mot målen. Region Skåne ansvarar för uppföljning och utvärdering av den regionala utvecklingsstrategins målsättningar.

Rapporten visar att det är attraktivt att både bo, besöka och verka i Skåne. Befolkningen ökar, liksom antalet arbetstillfällen. Kollektivtrafikresorna ökar och utbildningsnivån är hög. Men det finns även utmaningar. Skånes sysselsättningsgrad är lägst i hela Sverige, arbetslösheten är högre än snittet och fler bostäder behöver byggas för att kunna svara upp mot behoven. I rapporten framgår också att barn och ungas psykiska ohälsa ökar.

Hur har det gått i Skåne? mäter Skånes utveckling inom områdena befolkning, inflyttning, etnisk mångfald, medborgardemokrati, trygghet, utbildning, hälsa, hälsorisker, sysselsättning, arbetslöshet, inkomster, BRP, forskning och utveckling, företagsklimat, boende och bostadsbyggande, infrastruktur, kollektivtrafik, tillgänglighet till arbete, bredband, turism, kultur, miljö och öresundsintegration. Rapporten är en webbaserad och interaktiv rapport, som uppdateras löpande.

Här kan ni läsa rapporten i sin helhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Bostadsfrågan i fokus

2016-06-16
Skånskt bostadsnärverk fortsätter att utvecklas och ny rapport om bostadsmarknadens drivkrafter Läs mer »

Bostadsfrågan i fokus

Ny rapport om bostadsmarknadens drivkrafter

Region Skåne och Sveriges byggindustrier Syd arbetar just nu på en rapport om bostadsmarknadens drivkrafter inom ramen för skånskt bostadsnätverk. Rapporten och dess resultat kommer att presenteras den 6 juli under ett frukostmöte på Sjöbergs bakgård i Almedalen och på Mötesplats Skåne den 19 augusti. Att planera för och bygga bostäder är en komplex process med många inblandade aktörer, såsom kommuner, exploatörer, bostadsföretag, mäklare och långivare. För att kunna öka bostadsbyggandet och nå en balans på bostadsmarknaden är det avgörande att det finns en gemensam kunskapsgrund att stå på och att det finns en insikt och en förståelse för varandras roller och förutsättningar. Fokus på rapporten ligger på bättre kunskap om bostadsmarknadens drivkrafter. Vilken bild aktörerna själva har av vad som påverkar byggandet och vad som ligger till grund för deras agerande lyfts fram. I arbetet har information hämtats både från aktuell forskning och samtal med representanter som är verksamma på bostadsmarknaden i Skåne.

​ Skånskt bostadsnätverk fortsätter att utvecklas

”Vi bygger Skåne” är ett nytt samverkansprojekt inom ramen för Skånskt bostadsnätverk med syfte att öka bostadsbyggandet i Skåne. Bakom projektet står Region Skåne, Sveriges byggindustrier Syd och ett antal andra partnerföretag. Skånskt bostadsnätverk bildades 2014 på initiativ av Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne. Syftet var att tillsammans med bostadsmarknadens aktörer genom ett aktivt agerande arbeta för att öka bostadsbyggandet i Skåne och medverka till en mer balanserad bostadsmarknad. Det finns nu önskemål från offentliga sidan och från det skånska näringslivet, främst byggbranschen, att Skånskt bostadsnätverk utvecklas vidare och går in i nästa fas för att kunna åstadkomma konkreta resultat. Arbetet syftar direkt på att nå målet i den regionala utvecklingsstrategin om att 6000 bostäder ska byggas per år, med en allsidig sammansättning vad gäller upplåtelseformer, storlek och hustyper. Ambitionen är att nå minst 7000 bostäder för att möta den ökade efterfrågan på bostadsmarknaden.

Förslaget är i ett projekt under en avgränsad tid och med en separat budget tillsammans växla upp arbetet inom Skånskt bostadsnätverk. Syftet med samverkansprojektet Vi bygger Skåne är att genom gemensamma krafter i form av personella och ekonomiska resurser öka bostadsbyggandet i Skåne och det på ett långsiktigt hållbart sätt. Genom att Region Skåne går in i ett gemensamt projekt med det privata näringslivet möjliggörs gemensamma åtaganden och ageranden med mer engagemang och större kraft.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Utveckla möjligheten att bo och verka i hela Skåne Ställningstagande: Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur

Socialt investeringsperspektiv för en bättre framtid

2016-04-01
Socialt investeringsperspektiv för en bättre framtid Läs mer »

Socialt investeringsperspektiv för en bättre framtid

1+1=3 – strategisk samverkan mellan Region Skåne och kommunerna för att minska utanförskapet och samhällskostnader på lång sikt

Som ett led i Region Skånes arbete med ungas inträde på arbetsmarknaden genomför Region Skåne ett samverkansarbete tillsammans med Klippan, Trelleborg, Tomelilla och Ystad.

Från och med hösten 2015 kommer kommunerna under ledning av Region Skåne och med stöd av nationalekonomen Ingvar Nilsson och beteendevetaren Eva Lundmark genomföra en utvecklingsprocess med syftet att åstadkomma en strategisk förflyttning från ett operativt till en systemförändrare förhållningsätt gällande sociala investeringar.
Den strategiska samverkan och det socioekonomiska perspektivet är centralt i satsningen som fokuserar på vikten av att anlägga ett socialt investeringsperspektiv inom offentlig verksamhet för att kunna förbygga onödiga kostnader och mänskligt lidande på lång sikt.

Läs rapporten

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Stärka individens egen kraft och frihet Ställningstagande: Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet