Nyheter

Utvärdering av Det öppna Skåne 2030 under 2018

2018-05-09
Som ett led i att förbättra genomförandet av Skånes regionala utvecklingsstrategi ”Det öppna Skåne 2030” genomförs en utvärdering under 2018. Inom ramen för utvärderingen görs  Läs mer »

Utvärdering av Det öppna Skåne 2030 under 2018

Som ett led i att förbättra genomförandet av Skånes regionala utvecklingsstrategi ”Det öppna Skåne 2030” genomförs en utvärdering under 2018. Inom ramen för utvärderingen görs intervjuer med utvecklingsaktörer, analyser och fallstudier. Resultatet av utvärderingen kommer att bearbetas och presenteras i en rapport med rekommendationer inför fortsatt arbete.

Om du vill veta mer om utvärderingen är du välkommen att kontakta oss.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Hur har det gått i Skåne 2017?

2018-05-09
Skånes regionala utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030 är en gemensam målbild och framtidsvision om hur regionen ska utvecklas fram till 2030. Idag bidrar Skånes befolkning, kommuner,  Läs mer »

Hur har det gått i Skåne 2017?

Skånes regionala utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030 är en gemensam målbild och framtidsvision om hur regionen ska utvecklas fram till 2030. Idag bidrar Skånes befolkning, kommuner, näringsliv, universitet och högskolor samt organisationer med olika arbetsinsatser och investeringar för att utveckla Skåne mot målet. Region Skåne ansvarar för uppföljningen av det regionala utvecklingsarbetet och den regionala utvecklingsstrategins målsättningar. ”Hur har det gått i Skåne?” sammanställs årligen för att följa upp hur Skåne utvecklats utifrån ett antal utvalda indikatorer och rapporten uppdateras kontinuerligt under året.

Här kan ni läsa hela rapporten.

Analyserna visar att det är attraktivt att både bo, besöka och verka i Skåne. Befolkningsökningen 2016 var historiskt hög och 2017 fortsatte befolkningen att öka om än med något färre invånare än året innan. 2017 fick Skåne över 20 000 nya invånare, vilket är en högre befolkningsökning än samtliga län i Sverige med undantag för Stockholm. Samtidigt var befolkningsökningen spridd över hela länet och befolkningen i alla Skånes kommuner utom två ökade. Både inflyttning och barnafödande bidrog till befolkningsökningen som förväntas vara fortsatt hög de kommande åren.

Besöksnäringen fortsatte att växa kraftigt under 2016 och totalt turistade 5,9 miljoner människor i Skåne 2016. Tillväxten av nya arbetstillfällen är väldigt hög i Skåne. Detta gäller både för inrikes och utrikesfödda. Under 2016 skapades över 13 800 nya jobb i Skåne, vilket är högre än året innan. Dock har Skåne fortsatt en låg sysselsättningsnivå jämfört med andra län i Sverige

Tillgängligheten till arbetsplatser i Skåne är särskilt god i stora delar av västra Skåne. Skåne har även god tillgänglighet till arbetsmarknaden i och omkring Köpenhamn. De senaste åren har vi sett en kraftig ökning i antalet resor med kollektivtrafik i Skåne.  Marknadsandelen för det kollektiva resandet i Skåne 2017 slutade på 29% av det motoriserade resandet. Det är en uppgång jämfört med föregående år och det betyder att kollektivtrafikresandet har ökat mer än bilresandet.

Utbildningsnivån i Skåne är hög. Skåne ligger på tredjeplats i landet avseende andelen invånare med eftergymnasial utbildning. Trots detta kommer idag alltför få in på gymnasiet i Skåne och antalet som fullföljer gymnasieutbildningen ligger under rikssnittet. Även skillnaden mellan Skånes kommuner är stor både vad gäller gymnasiebehörighet och utbildningsnivå. Några ligger i toppen av Sveriges kommuner och några i botten. Även om de flesta skolelever i Skåne mår i allmänhet bra så har den självskattade hälsan försämrats bland pojkar och flickor i samtliga årskurser med störst försämring bland flickor i årskurs nio och gymnasiets årskurs två.

Skånes utveckling går i många aspekter framåt men det finns fortfarande utmaningar och områden där insatser krävs för att närma sig den gemensamma målbilden.

Genom att identifiera både utmaningarna och styrkor kan vi tillsammans bana väg för det öppna Skåne 2030. Med ett öppet Skåne som framtidsbild formar vi framtidens attraktiva region där livskvalitén är hög och tillgängligheten är god för boende, företagare och besökare.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

OECD studie av området Western Scandinavia

2018-05-09
OECD har genomfört en studie av området Western Scandinavias förutsättningar för tillväxt och utveckling, och vad som krävs för att skapa en megaregion. Området Western Scandinavia omfattar  Läs mer »

OECD studie av området Western Scandinavia

OECD har genomfört en studie av området Western Scandinavias förutsättningar för tillväxt och utveckling, och vad som krävs för att skapa en megaregion. Området Western Scandinavia omfattar geografiskt Oslos storstadsområde med fylkena Akershus och Østfold, samt de svenska regionerna Västra Götaland, Halland och Skåne.

Studien studerar i första hand förutsättningarna för tillgänglighet (connectivity) och beslutsfattande (governance) i den möjliga gränsöverskridande megaregionen Western Scandinavia. Dessutom görs en djupare genomlysning av respektive delregion i Western Scandinavia: Storoslo, Västsverige samt Skåne med Öresundsregionen/Greater Copenhagen.

Studien kommer delvis ligga till grund för den framtida revideringen av Skånes regionala utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030.

Här finner ni studien i sin helhet.

Här kan ni läsa kapitlet om Skåne på svenska.

OECD Territorial Reviews: The Megaregion of Western Scandinavia har gjorts på uppdrag av Akershus fylke, Göteborgs Stad, Helsingborgs stad, Oslo kommune, Region Halland, Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Østfold fylke.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Sommarlovsentreprenörerna – en verksamhet som gör skillnad!

2017-04-12
Varje år får hundratals ungdomar runt om i Skåne chansen att prova på att starta eget som sommarjobb. Exempel på sommarföretag kan vara ett café, trädgårdstjänster eller till och med en  Läs mer »

Sommarlovsentreprenörerna – en verksamhet som gör skillnad!

Varje år får hundratals ungdomar runt om i Skåne chansen att prova på att starta eget som sommarjobb. Exempel på sommarföretag kan vara ett café, trädgårdstjänster eller till och med en innovation som gör samhället bättre! Det viktigaste är att det finns kreativitet och vilja. Konceptet Sommarlovsentreprenör syftar till att stimulera ungdomar (cirka 15-19 år) att utveckla sina entreprenöriella egenskaper genom att låta dem utveckla och driva ett eget företag som sommarjobb. Projektet pågår under cirka 10 veckor utspridda mellan juni-augusti. Under 2017 kommer 430 ungdomar i 26 av Skånes kommuner delta i satsningen.

Anledningarna till att många kommuner väljer att delta är flera exempelvis att främja ungas inträde på arbetsmarknaden och utveckla engagerade individer. Christian Tellin, projektledare för The Creative Plot och ansvarig för sommarlovsentreprenör i Lunds kommun uttrycker det på följande sätt: ”Vi bör inte tänka på unga bara som vår framtid utan också som vår nutid. Genom att arbeta med dem som en resurs idag fostrar vi en kultur av initiativtagande och att göra skillnad. Kunskapen att skapa värde för andra är något som behövs både i vårt samhälle och för framtida entreprenörer.”

Utvärderingar visar att ungdomar som deltagit i Sommarlovsentreprenörerna får ett ökat intresse för entreprenörskap och dessutom ett bättre självförtroende än innan insatsen.  ”Jag har lärt mig mycket men framför allt har jag fått mer självkänsla, lärt mig att tro på mig själv och se att man är duktig. Framför allt har man fått en sådan fantastisk energi efter kursen och vågat se att man klarar allt man vill!” säger Philip Mellberg, deltagare i Sommarlovsentreprenörerna 2016.

Skånes regionala utvecklingsstrategi utgår från målbilden om Det öppna Skåne 2030 där Skåne är en stark hållbar tillväxtmotor som erbjuder framtidstro och livskvalitet. Sommarlovsentreprenörerna är en av flera aktiviteter som främjar målbilden.

Sommarlovsentreprenörerna genomförs i samarbete mellan Region Skåne och kommuner som väljer att delta.

Här kan ni läsa mer om Sommarlovsentreprenörerna och se exempel på företag som ungdomarna utvecklat.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Stärka entreprenörskapet och den egna innovationskraften Ställningstagande: Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet

Klart med höghastighetståg mellan Hässleholm och Lund

2017-04-11
Den 24 mars bekräftade infrastrukturminister Anna Johansson att regeringens direktiv till Trafikverkets nationella infrastrukturplan innehåller fyrspårig järnväg mellan Lund och Hässleholm.  Läs mer »

Klart med höghastighetståg mellan Hässleholm och Lund

Den 24 mars bekräftade infrastrukturminister Anna Johansson att regeringens direktiv till Trafikverkets nationella infrastrukturplan innehåller fyrspårig järnväg mellan Lund och Hässleholm.

Kommentar av Region Skånes utvecklingsdirektör Mikael Stamming:

Det är en nyhet som är lika viktig som den är glädjande. Södra stambanan är huvudartären i Sveriges spårbundna blodomlopp. Men i takt med att järnvägsresandet har ökat har det blivit tydligt att dubbelspåren, framförallt i Skåne, inte räckt till. Därför har vi länge arbetat för att utöka kapaciteten på banan. I det skånska arbetet med Sverigeförhandlingen, har vi sedan ett par år tillbaka arbetat med ”Byggstart Skåne”, det vill säga att den planerade utbyggnaden av Södra stambanan bör påbörjas söderifrån.

När jag säger ”vi” menar jag inte bara de av oss på Region Skåne som arbetar med infrastruktur, utan verkligen alla vi – kommuner, näringsliv, myndigheter och organisationer – som på något sätt arbetar med transporter i och utanför Skåne.

När den dåvarande statssekreteraren Erik Bromander stod i Öresundshuset i Almedalen för några år sedan inskärpte han i åhörarna att ”ju enigare ni är, desto större är chansen att era önskemål går igenom i den nationella planen”. När han sade detta förstod vi att vi hade god chans att uppnå många av våra mål med Skånes infrastruktur. För redan förra mandatperioden började vi arbetet med det så kallade Skånepaketet som senare resulterade i Skånebilden, en gemensam och konkret överenskommelse mellan Region Skåne och Skånes största kommuner om järnvägsprioriteringar och Öresundsförbindelser. Det är nämligen genom enighet som vi får stryka i våra argument, vilket dagens besked visar.

Det är med en enad röst, fakta och goda argument som vi har nått hit. Tack vare detta är det inte bara vi i Skåne som har argumenterat för att Södra stambanans utbyggnad ska börja från söder. Med Skånebilden som grund har vi även tagit fram en trafikcharter med våra östdanska partners i Greater Copenhagen-samarbetet och ett positionspapper med våra sydsvenska partners i Sydsvensk Regionsamverkan. SJ:s vd Christer Fritzson argumenterade senast denna vecka för att regeringen borde forcera utbyggnaden av Södra stambanan genom att börja med sträckan Malmö-Stockholm.

Men utbyggd infrastruktur är inte målet, det är endast ett medel för att nå våra mål. Med god infrastruktur kommer vi att kunna öka den långsiktigt hållbara tillväxten, med miljövänliga transporter och utökad arbetsmarknad, för att genom detta kunna erbjuda alla skåningar bättre välfärd och livskvalitet. Med dagens besked från regeringen har vi nått några steg närmare detta mål.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne Ställningstagande: Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur