Nyheter

Escalate – nytt utvecklingsprogram för företagare med utländsk bakgrund

2016-04-01
Nytt utvecklingsprogram för företagare med utländsk bakgrund Läs mer »

Escalate – nytt utvecklingsprogram för företagare med utländsk bakgrund

Sverige står inför stora utmaningar de närmsta åren. En av dessa är sysselsättningsgraden- Escalate ska bidra till att få fler människor i arbete.
Under 2016 kommer två antagningar göras med totalt 12-15 företag som tas igenom processen för att få företagen att växa snabbare samt öka jobbtillväxten i Skåne. Den första ansökningsperioden till Escalate är nu igång!

I programmet får utrikesfödda entreprenörer eller entreprenörer med internationell erfarenhet och nätverk möjlighet att utveckla sina företag och verksamheter. Programmet pågår 30 mars-23 juni 2016 och det finns en stor potential hos dessa tillväxtföretag att utveckla sina affärsverksamheter så att de når en ännu större internationell marknad än i dagsläget. Detta ska i förlängningen leda till att de kan anställa ännu fler medarbetare och på så vis öppnas dörrar in till arbetsmarknaden för människor som idag står utanför.

Escalate som modell har en stark koppling till arbetet med att göra Skåne globalt attraktivt, ett av ställningstagandena i den regionala utvecklingsstrategin.
Bakom satsningen står Region Skåne och Vinnova som finansiärer och programmet drivs i samarbete med några av de skånska inkubatorerna.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Dra nytta av Skånes internationella befolkning och profil Ställningstagande: Skåne ska vara globalt attraktivt

MILSA- ett nytt flyktingmottagande

2015-12-02
Arbetet i MILSA, en forskningsbaserad stödplattform för migration och hälsa, har gett goda resultat för att lägga en grund för en hälsofrämjande etablering för nyanlända flyktingar i Skåne!  Läs mer »

MILSA- ett nytt flyktingmottagande

Mångfalden – en viktig resurs för Skånes utveckling

I Skånes befolkning finns rötter i sammanlagt 193 länder vilket skapar en global kontext för Skåne. Hur vi tillvaratar mångfalden som en resurs utgör är en nyckelfråga för Skånes utveckling. Etableringen i samhället försvåras dock av att hälsan försämras hos många nyanlända flyktingar efter en tid i Sverige. Detta kan bland annat bero på brist på kunskap om det nya samhället, traumatisering eller ett upplevt utanförskap. Genom att arbeta tidigt i samverkan utifrån ett brett hälsoperspektiv kan smartare lösningar uppstå som ökar möjligheterna till en snabbare etablering.

Arbetet i MILSA, en forskningsbaserad stödplattform för migration och hälsa, har gett goda resultat för att lägga en grund för en hälsofrämjande etablering för nyanlända flyktingar i Skåne! MILSA har bidragit med ny och viktig kunskap som bland annat innebär att alla nyanlända flyktingar får samhälls- och hälsokommunikation på det egna språket samt möjligheter till ett aktivt deltagande i föreningslivet!  MILSA har uppmärksammats såväl nationellt som internationellt, genom till exempel WHO:

“MILSA has made a significant contribution in a field where much research is still needed in order to improve policymaking”

Dr. Santino Severoni, Regional koordinator för Migration och hälsa, WHO Europa

Ett flyktingmottagande baserat på behov och möjligheter

MILSA utgör en del av Partnerskap Skåne som är en plattform och en stödstruktur för samverkan och utveckling inom integrationsområdet. I Partnerskap Skåne samverkar ett 50-tal kommuner, offentliga organisationer och lärosäten sedan 2009 för att utveckla integrationsprocessen. Partnerskap Skåne ska bidra till ett Skåne som erbjuder framtidstro och livskvalitet och som är globalt attraktivt genom att Skåne tillvaratar den mångfald som finns i regionen. En viktig utgångspunkt för partnerskapet är att en hållbar samhälls- och integrationsutveckling förutsätter att människor får tillgång till sammanhang där delaktighet och tillit skapas. Detta kan exempelvis ske genom delaktighet i föreningslivet. Principerna för Partnerskap Skåne är att arbetet utgår från behov hos målgruppen och att arbetet bygger på kvalitet, respekt, dialog, öppenhet och insyn. Arbetet utgår även från behovet av samverkan mellan olika samhällssektorer och bygger på långsiktighet och möjlighetsperspektiv.

Partnerskapet Skåne står på tre ben:

Region Skåne och Länsstyrelsen har ingått en överenskommelse om gemensam finansiering för Partnerskap Skånes grundverksamhet.

Konkreta exempel på insatser inom MILSA

MILSA har bland annat tagit fram rekommendationer för förebyggande hälsokommunikation som en del av programmet för etablering i Sverige. MILSA genomför också just nu en omfattande hälsoenkät bland de flyktingar som kommer till Skåne.  Resultatet av denna förväntas bidra till ny och viktig kunskap till hela mottagnings- och etableringssystemet.

Arbetet i MILSA finns nu presenterat i en antologi som du kan ladda ner här.

Arbetet i MILSA leds gemensamt av Malmö Högskola och Länsstyrelsen samt av en styrgrupp med representation av ingående parter, däribland Region Skåne.

Partnerskap Skåne en del i den Regionala utvecklingsstrategin

MILSA är en del i Partnerskap Skåne, där ett 50-tal kommuner, offentliga organisationer och lärosäten sedan 2009 samverkar för att utveckla integrationsprocessen. Partnerskap Skåne är en del av den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och den Regionala överenskommelsen (RÖK) om samverkan kring asylsökandes, nyanlända flyktingars och andra invandrares etablering i Skåne. Partnerskap Skåne är även kopplad till Överenskommelsen mellan Region Skåne och idéburen sektor och till olika nationella utvecklingsorgan.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Skapa förutsättningar för att alla ska ha makt att forma sitt eget liv Ställningstagande: Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet

Design som skapar livskvalité!

2015-12-02
”Kan vi förbättra livskvalitén med vårt koncept bara för några få är det mycket värt. Kan vi göra det för en större grupp benamputerade vore det alldeles underbart!"Staffan Dahlberg & Cristian Veraeus Läs mer »

Design som skapar livskvalité!

I ett nära samarbete mellan en ortopedingenjör och en industridesigner skapades en behovsanpassad, unik produkt som bidrar till en ökad livskvalité hos individen. Läs och inspireras av Staffan och Christians samarbete – ett projekt som gör skillnad!

I Sverige utförs årligen ca 2600 benamputationer. Diabetes och kärlsjukdomar är dominerande orsaker till varför man kan tvingas till benamputation, ffa bland den äldre befolkningen. Bland yngre benamputerade är den bakomliggande orsaken mer varierande. Trauma, medfödd avsaknad, tumörer eller annan allvarlig sjukdomsbild är exempel på orsaker till benamputation bland de yngre drabbade. Amputation genom underbenet är den vanligaste nivån av amputation.

Som ortopedingenjör arbetar Christian Veraeus med ben och armamputerade i Lund på Aktiv Ortopedteknik. Med rätt träning och utan andra komplikationer har benamputerade i regel bra möjligheter att kunna återgå till normala aktiviteter, jobb osv. Möjligheterna att kunna tillverka benproteser som funktionellt ersätter det förlorade benet förbättras kontinuerligt med modern teknik och nya material.

”Det är ett inspirerande jobb där resultatet av mitt arbete ofta blir väldigt konkret. Att se patienter kunna ta sina första steg på mycket länge med sina nya proteser är ofta en häftig upplevelse. Det är ofta ett långvarigt och väldigt nära samarbete med patienterna och mycket inspiration till vad som kan utvecklas kommer genom dem.” / Christian Veraeus, ortopedingenjör

Benproteserna kan kläs med ett beige skum och en hudfärgad nylonstrumpa för att i viss mån efterlikna ett riktigt ben. Christian berättar att det är en standardlösning som funnits länge och inte utvecklats nämnvärt trots att det finns studier som visar på att protesens utseende påverkar självbilden och välbefinnandet. Med detta som bakgrund och en patients stora önskan om mer tilltalande proteskosmetik föddes tanken om att kunna förändra hela upplevelsen av att använda benprotes för många.

Industridesignern och närmsta vännen Staffan Dahlberg tillfrågades och ganska snart var idén mer än en tanke. Det blev till ett projekt med Staffans ambition att ge så mycket mervärde till benprotesanvändandet som möjligt.

”Det är ett hjälpmedel som används varje vaken minut under dygnet för många amputerade och förtjänar att harmonisera med användaren som ska bära hjälpmedlet så långt det bara är möjligt. Du går till optikern och har hur många valmöjligheter som helst när du ska välja glasögon som också är ett hjälpmedel. Varför bara kunna välja beige nylonstrumpa när du ska ersätta en kroppsdel. Det är en unik chans för mig att på riktigt kunna bidra till förbättrad livskvalitet och kunna bidra med nytt tänk och nya infallsvinklar”/Staffan Dahlberg, industridesigner

Kvällar och helger mellan jobb och småbarnsliv har använts till att jobba med projektet. Två benamputerade protesanvändare har tillsammans med Staffan arbetat fram personligt designade skal till deras benproteser. Skalen har tillverkats genom 3D-printing. Utöver det rent estetiska som skiljer skalen väsentligt från skumkosmetiken finns många andra skillnader som Staffan och Christian velat addera i konceptet som ger mervärde för patienten, miljön och arbetet som ortopedingenjör. Patienten ges möjlighet att variera kosmetik beroende på situation och framställningen av skenorna är betydligt mer miljövänlig jämfört med hela processen gällande skumkosmetik. Christian påpekar även vinsten i att som ortopedingenjör lättare kunna justera en benprotes som inte är inbakad i skumkosmetik.

”Kan vi förbättra livskvalitén med vårt koncept bara för några få är det mycket värt. Kan vi göra det för en större grupp benamputerade vore det alldeles underbart och det tror vi det finns möjlighet till.” –avslutar Christian och Staffan

Arbetet uppmärksammades och prisades nyligen då Region Skånes designstipendium delades ut till Staffan Dahlberg på galan Kreativa Skåne den 13:e november.

Vareaus

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Utveckla framtidens hälso- och sjukvård samt omsorg Ställningstagande: Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster

Senaste nytt i Sverigeförhandlingen

2015-12-02
Skåne är den enda av landets tre storstadsregioner som lyckats enas för en röst i Sverigeförhandlingen, kallad Skånebilden.  Läs mer »

Senaste nytt i Sverigeförhandlingen

Den nationella satsningen på höghastighetståg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö, som förhandlas fram inom ramen för den så kallade Sverigeförhandlingen, har gått in i en ny fas.

Under hösten har samtliga kommuner och regioner som vill vara med i förhandlingen lämnat in sina nyttoanalyser till Sverigeförhandlingens kansli. Nyttor som redovisas rör områdena bostäder, restider, miljö, arbetsmarknad, näringsliv och social nytta, och dessa analyser ligger sedan till grund för en förhandling om finansiering.

Skåne är den enda av landets tre storstadsregioner som lyckats enas för en röst i Sverigeförhandlingen, kallad Skånebilden, som Region Skåne, Malmö, Lund, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Ystad, samt Trelleborg skrivit under. I november har alla Skånes kommuner samlats för att fortsätta dialogen. Ett huvudämne på mötena har varit vikten av helhetstänk, och att koppla samman planering gällande höghastighetsjärnväg, storstadssatsningar och den nationella planen för infrastruktur.

  • För att få den fulla effekten av höghastighetsbanan måste den kopplas samman med de regionala möjligheterna som skapas med storstadsåtgärder och med utvecklad regional tågtrafik på den nya höghastighetsbanan, den gamla stambanan och anslutande banor som Skånebanan, säger Stina Nilsson projektledare för Region Skånes arbete med Sverigeförhandlingen. Skånebilden är en mycket bra utgångspunkt för de viktigaste regionala satsningar som behövs för att förstärka kollektivtrafiken.

Förhandlingsstarten är satt till februari 2016, med en konferens den 1 februari som vänder sig till de kommuner och regioner som ska förhandla om höghastighetsjärnvägen, och en den 8 februari riktad till de som ska förhandla om storstadsåtgärder. Region Skåne skickar regelbundet ut nyhetsbrev där man kan följa processens gång, och för de kommuner som önskar kommer Stina Nilsson gärna ut och informerar om Sverigeförhandlingen.

 

Läs mer om Skåne i Sverigeförhandlingen och prenumerera på nyhetsbrevet Infrastruktur – om Sverigeförhandlingen i Skåne.

Läs mer om Skånebilden

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne Ställningstagande: Skåne ska vara globalt attraktivt

Skånesamtalen lyfter Skånes utmaningar

2015-10-22
De skånska kommunerna är Region Skånes viktigaste samarbetspartners i allt utvecklingsarbete. Läs mer »

Skånesamtalen lyfter Skånes utmaningar

De skånska kommunerna är Region Skånes viktigaste samarbetspartners i allt utvecklingsarbete. Under hösten 2015 träffar Region Skåne alla skånska kommuner för att åter diskutera Skånes centrala utmaningar och möjligheter.

Skånesamtalen genomförs för andra omgången och är en plattform för strategiska diskussioner om Skånes utveckling som helhet samt arbetet i respektive kommun. Två tredjedelar av höstens möten är nu avklarade och de frågor som framförallt diskuterats är nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan Region Skåne och kommunerna, Sverigeförhandlingen och satsningar på infrastruktur och bostadsbyggande i Skåne, samarbeten i Skåne och öresundsregionen, kollektivtrafikutveckling och tillgänglighet. Alla delar i genomförandet av den beslutade regionala utvecklingsstrategin om Det öppna Skåne 2030. Förhoppningen är att mötena genom dialog ska leda till ökad samhandling, förståelse för varandras utgångspunkter och situation, samt konkreta förslag på gemensamt agerande för att bidra till att lösa några av Skånes viktigaste utmaningar.

Från Region Skåne deltar Regionstyrelsens presidium, presidiet i regionala utvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden tillsammans med respektive sjukvårdsnämnd samt relevanta tjänstemän och från kommunerna kommunstyrelsens presidie samt kommunchef. Möten genomföras från mitten av september till mitten av december.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Skapa förutsättningar för att alla ska ha makt att forma sitt eget liv Ställningstagande: Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet