Nyheter

Hur har det gått i Skåne 2016?

2017-03-20
Region Skånes årliga uppföljning av Hur har det gått i Skåne 2016? är nu klar. Uppföljningen utgår från målen i Skånes regionala utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030. Idag  Läs mer »

Hur har det gått i Skåne 2016?

Region Skånes årliga uppföljning av Hur har det gått i Skåne 2016? är nu klar. Uppföljningen utgår från målen i Skånes regionala utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030. Idag bidrar Skånes befolkning, kommuner, näringsliv, universitet och högskolor samt organisationer med olika arbetsinsatser och investeringar för att utveckla Skåne mot målen. Region Skåne ansvarar för uppföljning och utvärdering av den regionala utvecklingsstrategins målsättningar.

Rapporten visar att det är attraktivt att både bo, besöka och verka i Skåne. Befolkningen ökar, liksom antalet arbetstillfällen. Kollektivtrafikresorna ökar och utbildningsnivån är hög. Men det finns även utmaningar. Skånes sysselsättningsgrad är lägst i hela Sverige, arbetslösheten är högre än snittet och fler bostäder behöver byggas för att kunna svara upp mot behoven. I rapporten framgår också att barn och ungas psykiska ohälsa ökar.

Hur har det gått i Skåne? mäter Skånes utveckling inom områdena befolkning, inflyttning, etnisk mångfald, medborgardemokrati, trygghet, utbildning, hälsa, hälsorisker, sysselsättning, arbetslöshet, inkomster, BRP, forskning och utveckling, företagsklimat, boende och bostadsbyggande, infrastruktur, kollektivtrafik, tillgänglighet till arbete, bredband, turism, kultur, miljö och öresundsintegration. Rapporten är en webbaserad och interaktiv rapport, som uppdateras löpande.

Här kan ni läsa rapporten i sin helhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Bostadsfrågan i fokus

2016-06-16
Skånskt bostadsnärverk fortsätter att utvecklas och ny rapport om bostadsmarknadens drivkrafter Läs mer »

Bostadsfrågan i fokus

Ny rapport om bostadsmarknadens drivkrafter

Region Skåne och Sveriges byggindustrier Syd arbetar just nu på en rapport om bostadsmarknadens drivkrafter inom ramen för skånskt bostadsnätverk. Rapporten och dess resultat kommer att presenteras den 6 juli under ett frukostmöte på Sjöbergs bakgård i Almedalen och på Mötesplats Skåne den 19 augusti. Att planera för och bygga bostäder är en komplex process med många inblandade aktörer, såsom kommuner, exploatörer, bostadsföretag, mäklare och långivare. För att kunna öka bostadsbyggandet och nå en balans på bostadsmarknaden är det avgörande att det finns en gemensam kunskapsgrund att stå på och att det finns en insikt och en förståelse för varandras roller och förutsättningar. Fokus på rapporten ligger på bättre kunskap om bostadsmarknadens drivkrafter. Vilken bild aktörerna själva har av vad som påverkar byggandet och vad som ligger till grund för deras agerande lyfts fram. I arbetet har information hämtats både från aktuell forskning och samtal med representanter som är verksamma på bostadsmarknaden i Skåne.

​ Skånskt bostadsnätverk fortsätter att utvecklas

”Vi bygger Skåne” är ett nytt samverkansprojekt inom ramen för Skånskt bostadsnätverk med syfte att öka bostadsbyggandet i Skåne. Bakom projektet står Region Skåne, Sveriges byggindustrier Syd och ett antal andra partnerföretag. Skånskt bostadsnätverk bildades 2014 på initiativ av Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne. Syftet var att tillsammans med bostadsmarknadens aktörer genom ett aktivt agerande arbeta för att öka bostadsbyggandet i Skåne och medverka till en mer balanserad bostadsmarknad. Det finns nu önskemål från offentliga sidan och från det skånska näringslivet, främst byggbranschen, att Skånskt bostadsnätverk utvecklas vidare och går in i nästa fas för att kunna åstadkomma konkreta resultat. Arbetet syftar direkt på att nå målet i den regionala utvecklingsstrategin om att 6000 bostäder ska byggas per år, med en allsidig sammansättning vad gäller upplåtelseformer, storlek och hustyper. Ambitionen är att nå minst 7000 bostäder för att möta den ökade efterfrågan på bostadsmarknaden.

Förslaget är i ett projekt under en avgränsad tid och med en separat budget tillsammans växla upp arbetet inom Skånskt bostadsnätverk. Syftet med samverkansprojektet Vi bygger Skåne är att genom gemensamma krafter i form av personella och ekonomiska resurser öka bostadsbyggandet i Skåne och det på ett långsiktigt hållbart sätt. Genom att Region Skåne går in i ett gemensamt projekt med det privata näringslivet möjliggörs gemensamma åtaganden och ageranden med mer engagemang och större kraft.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Utveckla möjligheten att bo och verka i hela Skåne Ställningstagande: Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur

Socialt investeringsperspektiv för en bättre framtid

2016-04-01
Socialt investeringsperspektiv för en bättre framtid Läs mer »

Socialt investeringsperspektiv för en bättre framtid

1+1=3 – strategisk samverkan mellan Region Skåne och kommunerna för att minska utanförskapet och samhällskostnader på lång sikt

Som ett led i Region Skånes arbete med ungas inträde på arbetsmarknaden genomför Region Skåne ett samverkansarbete tillsammans med Klippan, Trelleborg, Tomelilla och Ystad.

Från och med hösten 2015 kommer kommunerna under ledning av Region Skåne och med stöd av nationalekonomen Ingvar Nilsson och beteendevetaren Eva Lundmark genomföra en utvecklingsprocess med syftet att åstadkomma en strategisk förflyttning från ett operativt till en systemförändrare förhållningsätt gällande sociala investeringar.
Den strategiska samverkan och det socioekonomiska perspektivet är centralt i satsningen som fokuserar på vikten av att anlägga ett socialt investeringsperspektiv inom offentlig verksamhet för att kunna förbygga onödiga kostnader och mänskligt lidande på lång sikt.

Läs rapporten

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Stärka individens egen kraft och frihet Ställningstagande: Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet

Escalate – nytt utvecklingsprogram för företagare med utländsk bakgrund

2016-04-01
Nytt utvecklingsprogram för företagare med utländsk bakgrund Läs mer »

Escalate – nytt utvecklingsprogram för företagare med utländsk bakgrund

Sverige står inför stora utmaningar de närmsta åren. En av dessa är sysselsättningsgraden- Escalate ska bidra till att få fler människor i arbete.
Under 2016 kommer två antagningar göras med totalt 12-15 företag som tas igenom processen för att få företagen att växa snabbare samt öka jobbtillväxten i Skåne. Den första ansökningsperioden till Escalate är nu igång!

I programmet får utrikesfödda entreprenörer eller entreprenörer med internationell erfarenhet och nätverk möjlighet att utveckla sina företag och verksamheter. Programmet pågår 30 mars-23 juni 2016 och det finns en stor potential hos dessa tillväxtföretag att utveckla sina affärsverksamheter så att de når en ännu större internationell marknad än i dagsläget. Detta ska i förlängningen leda till att de kan anställa ännu fler medarbetare och på så vis öppnas dörrar in till arbetsmarknaden för människor som idag står utanför.

Escalate som modell har en stark koppling till arbetet med att göra Skåne globalt attraktivt, ett av ställningstagandena i den regionala utvecklingsstrategin.
Bakom satsningen står Region Skåne och Vinnova som finansiärer och programmet drivs i samarbete med några av de skånska inkubatorerna.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Dra nytta av Skånes internationella befolkning och profil Ställningstagande: Skåne ska vara globalt attraktivt

MILSA- ett nytt flyktingmottagande

2015-12-02
Arbetet i MILSA, en forskningsbaserad stödplattform för migration och hälsa, har gett goda resultat för att lägga en grund för en hälsofrämjande etablering för nyanlända flyktingar i Skåne!  Läs mer »

MILSA- ett nytt flyktingmottagande

Mångfalden – en viktig resurs för Skånes utveckling

I Skånes befolkning finns rötter i sammanlagt 193 länder vilket skapar en global kontext för Skåne. Hur vi tillvaratar mångfalden som en resurs utgör är en nyckelfråga för Skånes utveckling. Etableringen i samhället försvåras dock av att hälsan försämras hos många nyanlända flyktingar efter en tid i Sverige. Detta kan bland annat bero på brist på kunskap om det nya samhället, traumatisering eller ett upplevt utanförskap. Genom att arbeta tidigt i samverkan utifrån ett brett hälsoperspektiv kan smartare lösningar uppstå som ökar möjligheterna till en snabbare etablering.

Arbetet i MILSA, en forskningsbaserad stödplattform för migration och hälsa, har gett goda resultat för att lägga en grund för en hälsofrämjande etablering för nyanlända flyktingar i Skåne! MILSA har bidragit med ny och viktig kunskap som bland annat innebär att alla nyanlända flyktingar får samhälls- och hälsokommunikation på det egna språket samt möjligheter till ett aktivt deltagande i föreningslivet!  MILSA har uppmärksammats såväl nationellt som internationellt, genom till exempel WHO:

“MILSA has made a significant contribution in a field where much research is still needed in order to improve policymaking”

Dr. Santino Severoni, Regional koordinator för Migration och hälsa, WHO Europa

Ett flyktingmottagande baserat på behov och möjligheter

MILSA utgör en del av Partnerskap Skåne som är en plattform och en stödstruktur för samverkan och utveckling inom integrationsområdet. I Partnerskap Skåne samverkar ett 50-tal kommuner, offentliga organisationer och lärosäten sedan 2009 för att utveckla integrationsprocessen. Partnerskap Skåne ska bidra till ett Skåne som erbjuder framtidstro och livskvalitet och som är globalt attraktivt genom att Skåne tillvaratar den mångfald som finns i regionen. En viktig utgångspunkt för partnerskapet är att en hållbar samhälls- och integrationsutveckling förutsätter att människor får tillgång till sammanhang där delaktighet och tillit skapas. Detta kan exempelvis ske genom delaktighet i föreningslivet. Principerna för Partnerskap Skåne är att arbetet utgår från behov hos målgruppen och att arbetet bygger på kvalitet, respekt, dialog, öppenhet och insyn. Arbetet utgår även från behovet av samverkan mellan olika samhällssektorer och bygger på långsiktighet och möjlighetsperspektiv.

Partnerskapet Skåne står på tre ben:

Region Skåne och Länsstyrelsen har ingått en överenskommelse om gemensam finansiering för Partnerskap Skånes grundverksamhet.

Konkreta exempel på insatser inom MILSA

MILSA har bland annat tagit fram rekommendationer för förebyggande hälsokommunikation som en del av programmet för etablering i Sverige. MILSA genomför också just nu en omfattande hälsoenkät bland de flyktingar som kommer till Skåne.  Resultatet av denna förväntas bidra till ny och viktig kunskap till hela mottagnings- och etableringssystemet.

Arbetet i MILSA finns nu presenterat i en antologi som du kan ladda ner här.

Arbetet i MILSA leds gemensamt av Malmö Högskola och Länsstyrelsen samt av en styrgrupp med representation av ingående parter, däribland Region Skåne.

Partnerskap Skåne en del i den Regionala utvecklingsstrategin

MILSA är en del i Partnerskap Skåne, där ett 50-tal kommuner, offentliga organisationer och lärosäten sedan 2009 samverkar för att utveckla integrationsprocessen. Partnerskap Skåne är en del av den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och den Regionala överenskommelsen (RÖK) om samverkan kring asylsökandes, nyanlända flyktingars och andra invandrares etablering i Skåne. Partnerskap Skåne är även kopplad till Överenskommelsen mellan Region Skåne och idéburen sektor och till olika nationella utvecklingsorgan.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Skapa förutsättningar för att alla ska ha makt att forma sitt eget liv Ställningstagande: Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet