Nyheter

Hässleholm och Kristianstad – Skånes nya tillväxtmotor!

2015-07-01
Kristianstad och Hässleholm växer ihop. Tillsammans erbjuder städerna omedelbar närhet till stadsliv, kultur, natur och idrott, attraktiva boenden och företag. Detta skapar en attraktivare region! Läs mer »

Hässleholm och Kristianstad – Skånes nya tillväxtmotor!

Skånes nya tillväxtmotor

Kristianstad och Hässleholm växer ihop. Tillsammans erbjuder städerna omedelbar närhet till stadsliv, kultur, natur och idrott, attraktiva boenden och företag. Med två timmar från både Stockholm och Köpenhamn tar du dig enkelt till Skånes nya tillväxtmotor. Hässleholm och Kristianstad driver tillsammans med Region Skåne och med stöd från Tillväxtverket ett arbete om att skapa en ny tillväxtmotor i nordöstra Skåne. Att det lyckas är avgörande för att hela Skåne ska leva, frodas och utvecklas.

På Mötesplats Skåne 2015 arrangerar Hässleholms och Kristianstads kommun tillsammans seminariet ”Skånes nya tillväxtmotor”. På seminariet presenterar Skånes ledande politiker och kunniga tjänstemän några av Hässleholm och Kristianstads viktigaste kompetensområden för att stärka Skåne.

Arbetet med Kristianstad och Hässleholm som tillväxtmotor blev under 2014 en del av Region Skånes deltagande i forskningsprojektetet Den attraktiva regionen som drivs av Trafikverket tillsammans med ett antal andra utvecklingsaktörer. Samarbetet kom även att beviljas medel av Tillväxtverket inom deras fokusområde för att koppla samman den fysiska planeringen med näringslivsutveckling.  Arbetet med att skapa en tillväxtmotor drivs idag i projektform men avsikten är att det ska vara ett långsiktigt arbete kommunerna emellan.
Den 12 oktober bjuder kommunerna tillsammans in andra utvecklingsaktörer i Skåne till en slutkonferens som sätter fokus på framtiden.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor Ställningstagande: Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor

Skåneleden bidrar till folkhälsa och integration!

2015-07-01
Många har upplevt att vandringarna haft en god inverkan på deras fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. /Kristina Buckos, aktivitetsledare, Landskrona Stad Läs mer »

Skåneleden bidrar till folkhälsa och integration!

Pilotprojektet Skåneledens ungdomssatsning folkhälsa syftar dels till att öka möjligheterna för långtidsarbetslösa ungdomar att komma in på arbetsmarknaden, dels till att lyfta Skåneleden som en resurs i de skånska kommunernas folkhälsoarbete.

Lene Hansson, som är projektledare, berättar att de ungdomar som anställs ska verka som aktivitetsledare, vilket innebär att de ska leda grupper på Skåneleden och i samband med vandringen utföra aktiviteter utifrån gruppernas behov och intresse. Det kan vara alltifrån naturpedagogiska aktiviteter till aktiviteter med fokus på allemansrätten och lokalhistoria.

I rollen som aktivitetsledare ingår även att identifiera grupper i den kommun man verkar i som är i särskilt behov av hälsofrämjande insatser. I Landskrona stad har aktivitetsledaren Kristina Buckos bland annat haft vandringar med ensamkommande barn, barn och unga från fritids, nyanlända vuxna från Individuell Människohjälp och arbetslösa.

  • I Landskrona stad har vandringarna haft en stor framgång. Många grupper har upplevt att vandringarna har haft en god inverkan på deras fysiska, psykiska och sociala välbefinnande och de har uttryckt att det behövs mer av denna typ av hälsofrämjande arbete, säger Kristina.

I nuläget är två ungdomar anställda som aktivitetsledare. Förhoppningen är dock att pilotprojektet ska visa att aktivitetsledare är något som fler skånska kommuner har nytta av i arbetet med att öka jämlikheten i hälsa.

Pilotprojektet Skåneledens ungdomssatsning folkhälsa är en del av en större satsning – Region Skånes ungdomssatsning Skåneleden. Sedan hösten 2014 har drygt 80 långtidsarbetslösa ungdomar anställts av 18 skånska kommuner för att utföra olika arbeten kopplat till Skåneleden.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Arbeta för en förbättrad och mer jämlik hälsa Ställningstagande: Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet

Sjöbo kommun lyfter ungt entreprenörskap!

2015-05-07
Vi är stolta över att driva projektet sommarlovsentreprenörerna. Det främjar ungas inträde på arbetsmarknaden -en av Skånes viktigaste utmaningar! / Lena Ytterberg, Näringslivsutvecklare, Sjöbo kommun Läs mer »

Sjöbo kommun lyfter ungt entreprenörskap!

För sjätte året i rad genomförs Sommarlovsentreprenörerna i Sjöbo kommun där unga startar upp egna verksamheter. Detta projekt är en del av Sjöbo kommuns proaktiva arbete med ungas inträde på arbetsmarknaden, stärka förutsättningarna för unga att driva eget företag och minska glappet mellan ungdomar och jobb. Projektet pågår under 10 veckor och engagerar ca 15 ungdomar i åldern 15-19 år. Resultaten från tidigare år har varit mätbara och några av ungdomarna är aktiva företagare än idag. Projektet har även resulterat i en ny handledare från den första kullen av entreprenörer 2010 och som fortfarande idag driver eget företag. En lärandeprocess som lever!

Med aktiva aktörer i form av föreläsare från Skatteverket, Nyföretagarcentrum, lokala företagare från kommunen, politiker, banker, och tjänstemän finns en stor möjlighet för ungdomarna att etablera en kontakt med det lokala näringslivet. Detta stärker förutsättningarna för ett framgångsrikt och långsiktigt entreprenörskap.

– I mitt arbete som näringslivsutvecklare i Sjöbo kommun arbetar jag för att uppfylla kommunens vision om: ”Sjöbo en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende”. Jag arbetar med övergripande utveckling och samordning av kommunens relationer till det lokala näringslivet.  Projektet Sommarlovsentreprenörerna är ett projekt i den bemärkelsen att vi ser konkreta resultat som består. Såväl kvantitativa som kvalitativa. Projektet skapar goda ambassadörer och inspirerar andra ungdomar att ansluta sig. Vi är stolta över att driva sommarlovsentreprenörerna med unga i fokus. Det är en plattform som skapar engagerade individer och främjar ungas inträde på arbetsmarknaden -en av de viktigaste utmaningarna Skåne har!


Lena Ytterberg Sjöbo kommun
Lena Ytterberg, Näringslivsutvecklare, Sjöbo kommun

 

 

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Stärka förutsättningarna för att starta och driva företag Ställningstagande: Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor

Kommunförbundet Skåne antar den regionala utvecklingsstrategin

2015-04-24
Ju fler vi är som delar bilden av nuläge och målbild för Skåne desto lättare är det att hitta samverkansformer kring viktiga frågor för Skånes framtid. Läs mer »

Kommunförbundet Skåne antar den regionala utvecklingsstrategin

Kommunförbundet Skåne följer Länsstyrelsen Skånes och Region Skånes exempel på att anta Skånes regionala utvecklingsstrategi för sin verksamhet.

Styrelsen beslutade i januari 2015:

  • att i förbundets egen verksamhet medverka till implementeringen av den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030”, samt
  • att det i övrigt ankommer på Skånes 33 kommuner att i tillämpliga avseenden använda den regionala utvecklingsstrategin som ett övergripande dokument och underlag i såväl det dagliga arbetet som i det långsiktiga kommunala planeringsarbetet.

–       Vi är mycket positiva till att i Kommunförbundet Skånes  egen verksamhet arbeta för att uppnå intentionerna i den regionala utvecklingsstrategin som vi varit med att ta fram. Det innebär att ta utgångspunkt från utvecklingsstrategin i tillämpliga avseenden när vi arbetar med våra olika tjänstemannanätverk, genomför seminarier, konferenser och olika dialogforum.

Kommunförbundet Skåne är noga med att påpeka att de som organisation inte kan ta beslut för kommunernas räkning, men att man ser det som positivt om  Skånes kommuner vill fortsätta att samverka kring Skånes regionala utvecklingsstrategi och medverka till genomförandet av strategin.

–       Ju fler vi är som delar bilden av nuläge och målbild för Skåne desto lättare är det att hitta samverkansformer kring viktiga frågor för Skånes framtid.

Peter Nilsson, chef enheten för kommunövergripande frågor på Kommunförbundet Skåne.

Kommunförbundet Skåne

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Säkerställa att platsen Skåne mår bra Ställningstagande: Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet

Länsstyrelsen Skåne antar den regionala utvecklingsstrategin

2015-01-30
Kan man stödja sig på ett dokument och en strategi som visar på vad som förenar oss, då är det är en stor styrka för Skånes utveckling. Den regionala utvecklingsstrategin är detta dokument!  Läs mer »

Länsstyrelsen Skåne antar den regionala utvecklingsstrategin

För Länsstyrelsen är Skånes regionala utvecklingsstrategi en ledstjärna
”Länsstyrelsen i Skåne beslutar att anta Skånes regionala utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030. Det beslutas också att Länsstyrelsen ska integrera utvecklingsstrategin i såväl det dagliga arbetet, som i det långsiktiga planeringsarbetet, med särskilt fokus på arbetet i de ”strategiska samarbetskonstellationer” som lyfts fram i utvecklingsstrategin.”
Beslut: 2014-09-12

– Skåne har en tydlig indelning i Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och kommuner. Min känsla är att vi måste arbeta tillsammans – mer tillsammans. Kan man stödja sig på ett dokument som visar på vad som förenar oss, ett dokument och en strategi, där det offentliga står bakom, som tar upp de stora frågorna och visar på en riktning, då är det är en stor styrka för Skåne och utvecklingen. Skånes regionala utvecklingsstrategi är detta dokument!

Utvecklingsstrategin är ”Vår målbild” och ledstjärna. Vi har med den i vår verksamhetsplan och den konkretiseras i styrdokument. Vi tar in den i vardagen och tänker kring hur den förhåller sig till våra huvuduppdrag.

Vi är en politiskt styrd organisation, som har en central roll i Skånes utveckling – antar vi den regionala utvecklingsstrategin kan vi tydligt visa både internt och externt att detta är ett av de mest ledande dokumenten i Skåne och att vi till fullo står bakom detta. Anta i formell mening är viktigt. Inte lagom, utan ett tydligt beslut.

Det öppna Skåne som begrepp är nyckeln till framgång!

Carl Älfvåg, länsöverdirektör, Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen i Skåne

 

 

 

 
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer Ställningstagande: Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet