Nyheter

Sjöbo kommun lyfter ungt entreprenörskap!

2015-05-07
Vi är stolta över att driva projektet sommarlovsentreprenörerna. Det främjar ungas inträde på arbetsmarknaden -en av Skånes viktigaste utmaningar! / Lena Ytterberg, Näringslivsutvecklare, Sjöbo kommun Läs mer »

Sjöbo kommun lyfter ungt entreprenörskap!

För sjätte året i rad genomförs Sommarlovsentreprenörerna i Sjöbo kommun där unga startar upp egna verksamheter. Detta projekt är en del av Sjöbo kommuns proaktiva arbete med ungas inträde på arbetsmarknaden, stärka förutsättningarna för unga att driva eget företag och minska glappet mellan ungdomar och jobb. Projektet pågår under 10 veckor och engagerar ca 15 ungdomar i åldern 15-19 år. Resultaten från tidigare år har varit mätbara och några av ungdomarna är aktiva företagare än idag. Projektet har även resulterat i en ny handledare från den första kullen av entreprenörer 2010 och som fortfarande idag driver eget företag. En lärandeprocess som lever!

Med aktiva aktörer i form av föreläsare från Skatteverket, Nyföretagarcentrum, lokala företagare från kommunen, politiker, banker, och tjänstemän finns en stor möjlighet för ungdomarna att etablera en kontakt med det lokala näringslivet. Detta stärker förutsättningarna för ett framgångsrikt och långsiktigt entreprenörskap.

– I mitt arbete som näringslivsutvecklare i Sjöbo kommun arbetar jag för att uppfylla kommunens vision om: ”Sjöbo en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende”. Jag arbetar med övergripande utveckling och samordning av kommunens relationer till det lokala näringslivet.  Projektet Sommarlovsentreprenörerna är ett projekt i den bemärkelsen att vi ser konkreta resultat som består. Såväl kvantitativa som kvalitativa. Projektet skapar goda ambassadörer och inspirerar andra ungdomar att ansluta sig. Vi är stolta över att driva sommarlovsentreprenörerna med unga i fokus. Det är en plattform som skapar engagerade individer och främjar ungas inträde på arbetsmarknaden -en av de viktigaste utmaningarna Skåne har!


Lena Ytterberg Sjöbo kommun
Lena Ytterberg, Näringslivsutvecklare, Sjöbo kommun

 

 

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Stärka förutsättningarna för att starta och driva företag Ställningstagande: Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor

Kommunförbundet Skåne antar den regionala utvecklingsstrategin

2015-04-24
Ju fler vi är som delar bilden av nuläge och målbild för Skåne desto lättare är det att hitta samverkansformer kring viktiga frågor för Skånes framtid. Läs mer »

Kommunförbundet Skåne antar den regionala utvecklingsstrategin

Kommunförbundet Skåne följer Länsstyrelsen Skånes och Region Skånes exempel på att anta Skånes regionala utvecklingsstrategi för sin verksamhet.

Styrelsen beslutade i januari 2015:

  • att i förbundets egen verksamhet medverka till implementeringen av den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030”, samt
  • att det i övrigt ankommer på Skånes 33 kommuner att i tillämpliga avseenden använda den regionala utvecklingsstrategin som ett övergripande dokument och underlag i såväl det dagliga arbetet som i det långsiktiga kommunala planeringsarbetet.

–       Vi är mycket positiva till att i Kommunförbundet Skånes  egen verksamhet arbeta för att uppnå intentionerna i den regionala utvecklingsstrategin som vi varit med att ta fram. Det innebär att ta utgångspunkt från utvecklingsstrategin i tillämpliga avseenden när vi arbetar med våra olika tjänstemannanätverk, genomför seminarier, konferenser och olika dialogforum.

Kommunförbundet Skåne är noga med att påpeka att de som organisation inte kan ta beslut för kommunernas räkning, men att man ser det som positivt om  Skånes kommuner vill fortsätta att samverka kring Skånes regionala utvecklingsstrategi och medverka till genomförandet av strategin.

–       Ju fler vi är som delar bilden av nuläge och målbild för Skåne desto lättare är det att hitta samverkansformer kring viktiga frågor för Skånes framtid.

Peter Nilsson, chef enheten för kommunövergripande frågor på Kommunförbundet Skåne.

Kommunförbundet Skåne

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Säkerställa att platsen Skåne mår bra Ställningstagande: Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet

Länsstyrelsen Skåne antar den regionala utvecklingsstrategin

2015-01-30
Kan man stödja sig på ett dokument och en strategi som visar på vad som förenar oss, då är det är en stor styrka för Skånes utveckling. Den regionala utvecklingsstrategin är detta dokument!  Läs mer »

Länsstyrelsen Skåne antar den regionala utvecklingsstrategin

För Länsstyrelsen är Skånes regionala utvecklingsstrategi en ledstjärna
”Länsstyrelsen i Skåne beslutar att anta Skånes regionala utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030. Det beslutas också att Länsstyrelsen ska integrera utvecklingsstrategin i såväl det dagliga arbetet, som i det långsiktiga planeringsarbetet, med särskilt fokus på arbetet i de ”strategiska samarbetskonstellationer” som lyfts fram i utvecklingsstrategin.”
Beslut: 2014-09-12

– Skåne har en tydlig indelning i Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och kommuner. Min känsla är att vi måste arbeta tillsammans – mer tillsammans. Kan man stödja sig på ett dokument som visar på vad som förenar oss, ett dokument och en strategi, där det offentliga står bakom, som tar upp de stora frågorna och visar på en riktning, då är det är en stor styrka för Skåne och utvecklingen. Skånes regionala utvecklingsstrategi är detta dokument!

Utvecklingsstrategin är ”Vår målbild” och ledstjärna. Vi har med den i vår verksamhetsplan och den konkretiseras i styrdokument. Vi tar in den i vardagen och tänker kring hur den förhåller sig till våra huvuduppdrag.

Vi är en politiskt styrd organisation, som har en central roll i Skånes utveckling – antar vi den regionala utvecklingsstrategin kan vi tydligt visa både internt och externt att detta är ett av de mest ledande dokumenten i Skåne och att vi till fullo står bakom detta. Anta i formell mening är viktigt. Inte lagom, utan ett tydligt beslut.

Det öppna Skåne som begrepp är nyckeln till framgång!

Carl Älfvåg, länsöverdirektör, Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen i Skåne

 

 

 

 
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer Ställningstagande: Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet

Att vara en regional kärna är viktigt för Trelleborg

2015-01-30
De flesta medborgare tänker snarare region än kommun. Utvecklingsstrategin är öppen, brett formulerad och alla de kommunala områdena finns med i den och därför är det enkelt som kommun att ansluta sig Läs mer »

Att vara en regional kärna är viktigt för Trelleborg

”Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom regional utvecklingsstrategi för Skåne 2030, samt att intentionerna i dokumentet skall vara en del av kommande planer för Trelleborgs kommun.”
Beslut: 2014-12-03

-Våra medborgares verklighet är större än kommunen, många rör sig över kommungränserna i jobbpendling, genom fritidsintressen och i sitt sociala liv. De flesta  tänker nog snarare region än kommun. Därför är det viktigt att lyfta in det regionala perspektivet i de kommunala målen och riktlinjerna.

Utvecklingsstrategin är öppen, brett formulerad och alla de kommunala områden finns med i den och därför är det enkelt att som kommun ansluta sig till den. Jag tror att det regionala perspektivet i det kommunala utvecklingsarbetet bidrar till bättre lokala utvecklingsplaner. Det vi gör eller ska göra är inte bara till nytta för våra egna medborgare i kommunen utan för hela Skåne.

Tillsammans valde vi att ansluta oss till utvecklingsstrategin som ett av de regionala styrdokument som vi ska förhålla oss till på ett konstruktivt sätt. Vi har också fortsatt samtalen om vår roll som regional kärna i den regionala utvecklingen och hur ska vi arbeta mot detta. Vi försöker identifiera det utvecklingsarbete i vår organisation som kan bidra till Skåne som helhet.

Charlotte Rosenlund-Sjövall, strategisk chef, Trelleborgs kommun

 Trelleborgs kommun

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Stärka det regionala samarbetet Ställningstagande: Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur

Idéburen sektor tar lead!

2015-01-30
Skånes regionala utvecklingsstrategi kan fungera som kraftsamling och enande moment som alla kan förhålla sig till. Att vi tänker in helheten och vinsten för hela samhället i allt vi företar oss. Läs mer »

Idéburen sektor tar lead!

”Styrelsen för NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne beslutar att dela, stödja och verka för att uppnå målbilden för ”Det öppna Skåne”, inom den regionala utvecklingsstrategin .”
Beslut: 2014-10-23

– Skånes utvecklingsstrategi ger en realistisk nulägesbeskrivning och gör utifrån en visionär målbild olika ställningstagande och beskriver inriktningar. Vi tror att denna gemensamma strategi kan hjälpa alla skånska aktörer att åtminstone i delar av våra verksamheter sträva åt samma håll. Att vi tänker in helheten och vinsten för hela samhället i allt vi företar oss.

Strategin kan fungera som kraftsamling och enande moment som alla kan förhålla sig till. Vi kommer att uppmuntra idéburna organisationer att tydligare beskriva och kommunicera sina verksamheter som redan idag förverkligar det öppna Skåne med bland annat mångfald, delaktighet, och empowerment, allas lika värde, nya idéer, framtidstro, innovation och meningsfullhet. Vi kommer att bevaka och påverka den strategiska utvecklingen i Skåne genom att lyfta fram möjligheter och brister inte minst när det gäller den sociala hållbarheten. Och kommer att fortsätta initiera och delta i sektorsöverskridande samarbeten.

Christoph Lukkerz, verksamhetsutvecklare, NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne

Nätverket – Idéburen sektor Skåne

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Öka Skånes innovativa förmåga Ställningstagande: Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor