Nyheter

Att vara en regional kärna är viktigt för Trelleborg

2015-01-30
De flesta medborgare tänker snarare region än kommun. Utvecklingsstrategin är öppen, brett formulerad och alla de kommunala områdena finns med i den och därför är det enkelt som kommun att ansluta sig Läs mer »

Att vara en regional kärna är viktigt för Trelleborg

”Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom regional utvecklingsstrategi för Skåne 2030, samt att intentionerna i dokumentet skall vara en del av kommande planer för Trelleborgs kommun.”
Beslut: 2014-12-03

-Våra medborgares verklighet är större än kommunen, många rör sig över kommungränserna i jobbpendling, genom fritidsintressen och i sitt sociala liv. De flesta  tänker nog snarare region än kommun. Därför är det viktigt att lyfta in det regionala perspektivet i de kommunala målen och riktlinjerna.

Utvecklingsstrategin är öppen, brett formulerad och alla de kommunala områden finns med i den och därför är det enkelt att som kommun ansluta sig till den. Jag tror att det regionala perspektivet i det kommunala utvecklingsarbetet bidrar till bättre lokala utvecklingsplaner. Det vi gör eller ska göra är inte bara till nytta för våra egna medborgare i kommunen utan för hela Skåne.

Tillsammans valde vi att ansluta oss till utvecklingsstrategin som ett av de regionala styrdokument som vi ska förhålla oss till på ett konstruktivt sätt. Vi har också fortsatt samtalen om vår roll som regional kärna i den regionala utvecklingen och hur ska vi arbeta mot detta. Vi försöker identifiera det utvecklingsarbete i vår organisation som kan bidra till Skåne som helhet.

Charlotte Rosenlund-Sjövall, strategisk chef, Trelleborgs kommun

 Trelleborgs kommun

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Stärka det regionala samarbetet Ställningstagande: Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur

Idéburen sektor tar lead!

2015-01-30
Skånes regionala utvecklingsstrategi kan fungera som kraftsamling och enande moment som alla kan förhålla sig till. Att vi tänker in helheten och vinsten för hela samhället i allt vi företar oss. Läs mer »

Idéburen sektor tar lead!

”Styrelsen för NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne beslutar att dela, stödja och verka för att uppnå målbilden för ”Det öppna Skåne”, inom den regionala utvecklingsstrategin .”
Beslut: 2014-10-23

– Skånes utvecklingsstrategi ger en realistisk nulägesbeskrivning och gör utifrån en visionär målbild olika ställningstagande och beskriver inriktningar. Vi tror att denna gemensamma strategi kan hjälpa alla skånska aktörer att åtminstone i delar av våra verksamheter sträva åt samma håll. Att vi tänker in helheten och vinsten för hela samhället i allt vi företar oss.

Strategin kan fungera som kraftsamling och enande moment som alla kan förhålla sig till. Vi kommer att uppmuntra idéburna organisationer att tydligare beskriva och kommunicera sina verksamheter som redan idag förverkligar det öppna Skåne med bland annat mångfald, delaktighet, och empowerment, allas lika värde, nya idéer, framtidstro, innovation och meningsfullhet. Vi kommer att bevaka och påverka den strategiska utvecklingen i Skåne genom att lyfta fram möjligheter och brister inte minst när det gäller den sociala hållbarheten. Och kommer att fortsätta initiera och delta i sektorsöverskridande samarbeten.

Christoph Lukkerz, verksamhetsutvecklare, NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne

Nätverket – Idéburen sektor Skåne

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Öka Skånes innovativa förmåga Ställningstagande: Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor