Skåne har stora miljöutmaningar

  • Skåne förväntas inte leva upp till de nationella miljömålen till år 2020.
  • Utsläppen av växthusgaser är fortfarande en stor utmaning att hantera för Skåne, trots en redan relativt stor minskning i förhållande till resten av Sverige de senaste åren.
  • Skåne har en låg elproduktion jämfört med resten av Sverige och konsumerar mer el än vad som produceras lokalt. Energianvändningen är däremot lägre i Skåne än i riket.
  • Kust och hav är drabbade av erosion, ett försämrat kustfiske och konkurrerande intressen om havsområden. Övergödning är ett av de största miljöproblemen i skånska vatten.
  • I Skåne orsakar luftföroreningar ungefär tusen fall av för tidig död per år, där fordonstrafiken är den främsta orsaken. Utsläppen skadar även natur, material och kulturmiljöer.
  • Skåne har flest antal växt- och djurarter i landet, men här har också flest arter dött ut. Den biologiska mångfalden är hotad.
  • En ökad konsumtion och användningen av kemikalier i samhället ökar belastningen på miljö och hälsa.
  • I Skåne är markanvändningskonflikter mellan exploatering och bevarande av natur- och kulturvärden påtagliga, särskilt avseende jordbruksmark.

Källor

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+